Mediant als opleidingsinstituut!

Erkend Leerbedrijf
Mediant is een opleidingsinstituut voor alle beroepen die werkzaam zijn binnen de kernfuncties van onze instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Mediant is een opleidingsinstituut voor alle beroepen die werkzaam zijn binnen de kernfuncties van onze instelling voor geestelijke gezondheidszorg.Als opleidingsinstituut bieden we enerzijds stageplaatsen aan studenten die een BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) volgen aan een ROC of een opleiding volgen aan een Hogeschool of Universiteit. Anderzijds biedt Mediant opleidingsplaatsen voor verschillende BeroepsBegeleidende Leerwegen (BBL), duale trajecten aan Hogescholen of opleidingen aan Universiteiten.

Mediant is erkend als opleidingsinstituut voor de opleidingen tot: Psychiater, Klinisch-Psycholoog, Psychotherapeut, GZ-psycholoog, verpleegkundigen op alle niveaus, Verpleegkundig Specialist en Ervaringswerker. Voor de opleiding tot arts (co-assistenten), specialist Ouderengeneeskunde en huisarts worden stageplaatsen geboden.

Opleidingsplaatsen

We spreken van opleidingsplaatsen wanneer een opleideling een arbeidsleerovereenkomst heeft bij Mediant. De opleideling is zowel werknemer als student/leerling van Mediant, waarbij het grootste deel van de theorie gevolgd wordt aan een ROC, Hogeschool of Universiteit. Het leren in de praktijk staat in deze opleidingsvariant centraal. De potentiële leerling/werknemer kan naar een opleidingsplaats binnen Mediant solliciteren.

KR keurmerk kleur

Mediant heeft opleidingsplaatsen voor:

 • Opleiding tot psychiater
 • Opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog
 • Opleiding tot Verpleegkundige op kwalificatieniveau 6 (Bachelor)
 • Opleiding tot Verpleegkundige op kwalificatieniveau 4 (MBO) verkorte opleiding
 • Opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Opleiding tot Verpleegkundig Specialist

Opleiding tot Psychiater

Mediant heeft een jonge en relatief kleine opleiding tot psychiater, die op een lange historie van opleiden rust. De instroom van nieuwe aios is twee per jaar. De opleiding binnen Mediant kenmerkt zich door een goed opleidingsklimaat die door alle lagen gedragen wordt. Mediant is een middelgrootte organisatie met een platte structuur en korte lijnen. De opleiding is competentiegericht en volgens de principes van volwasseneneducatie. Specifieke aandacht wordt er besteed aan de competentie samenwerking.

De opleiding duurt in principe 4,5 jaar. Op basis van eerdere ervaring en niveau van competentie ontwikkeling is verkorting van de opleiding mogelijk. Het praktijkopleidingstraject van de AIOS bestaat uit een algemeen deel van 5 halfjaarstages (ambulant en klinisch), gevolgd door stages in één van de aandachtsgebieden, gedurende 2 jaar.

Meer informatie neem contact op met het opleidingssecretariaat of onze opleider via:

Mail opleidingssecretariaat

Mail opleider

 

Opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog

Mediant biedt een praktijkopleiding voor Gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Mediant doet dit in samenwerking met andere praktijkinstellingen in Gelderland en Overijssel.
Wij bieden ook stageplaatsen aan (master) psychologen in opleiding.

 

Verpleegkundige op kwalificatieniveau 6 (HBO Bachelor)

HBO-V duaal

Mediant verzorgt in samenwerking met de Saxion (Saxion Parttime School) de HBO-opleiding tot verpleegkundige niveau 6
Het eerste (propedeuse) en tweede jaar zijn gelijk aan die van de voltijdse HBOV-opleiding. Vanaf het derde jaar ga je een arbeidsleerovereenkomst aan met Mediant en ga je werken en leren binnen verschillende afdelingen. Je ontvangt een leerlingensalaris en Mediant betaalt je collegegeld en boeken. Tijdens het derde en vierde jaar heb je 1 dag per week school. De opleiding is dan modulair opgebouwd. De HBOV-duaal opleiding is ook toegankelijk voor kandidaten met een MBOV-diploma of een SPH/SW-diploma.
Voor toelatingseisen en vrijstellingen wordt verwezen naar de site van de Saxion (www.saxion.nl )
Tijdens de opleiding is er aandacht voor het totale beroep van verpleegkundige in de gezondheidszorg. Een HBO-verpleegkundige geeft op een professionele manier vorm en inhoud aan zorg. In de rol van zorgverlener in de directe cliëntenzorg heb je als verpleegkundige de verantwoordelijkheid voor individuele cliënten of groepen. Je wordt geacht dit op een methodische wijze te doen. Tevens heb je als verpleegkundige een taak in het bevorderen van gezondheid. Het geven van gezondheidsvoorlichting en opvoeding (GVO) is nauw verbonden met de rol van zorgverlener. In de rol van regisseur gaat het om de coördinerende activiteiten van de verpleegkundige in het kader van de zorgverlening aan de cliënt. Als zorgcoördinator werk je samen met andere beroepsbeoefenaren zoals psychiaters, psychologen, therapeuten. Van de HBO-verpleegkundige wordt verwacht dat hij/zij anderen kan coachen (collega's, stagiaires).
Naast deze directe patiëntenzorg ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van verpleegbeleid en het scheppen van randvoorwaarden voor het verpleegproces. Je kunt daarbij denken aan beroepsontwikkeling, kwaliteitsbewaking en vernieuwing in de zorg. Dit zijn elementen die horen bij je verpleegkundige rol van ontwerper en beroepsbeoefenaar.

 

Verpleegkundige niveau 4

Verkorte opleiding verpleegkundige niveau 4

De verkorte opleiding duurt twee jaar en wordt in samenwerking met het ROC van Twente gegeven. Toelating tot de opleiding is mogelijk indien je in het bezit bent van het Verzorgende-IG-diploma (niveau 3) of een diploma SPW-4/MZ-4/SPH/SW. Je komt werken en leren binnen twee verschillende afdelingen van Mediant waarbij je telkens een dag per week terugkomt op het ROC. Tijdens de opleiding ga je een leerarbeidsovereenkomst aan met Mediant, ontvang je salaris conform CAO-GGZ en word je cursusgeld en boekengeld betaald.
Verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de zelfstandige uitvoering van het verpleegkundig proces. Dit verpleegkundig proces omvat de totale verpleegkundige zorgverlening. Zij organiseren en coördineren de zorg rondom de individuele cliënt en/of groep cliënten. Het directe contact met de cliënt is het belangrijkste element in dit beroep. Verder verrichten verpleegkundigen een aantal randvoorwaardelijke taken, zoals kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering. Verpleegkundigen werken samen in teamverband met onder ander psychiaters, psychologen, therapeuten. Samenwerking is dus een essentieel onderdeel van de verpleegkundige beroepsuitoefening.

 

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Post-hbo opleiding tot SPV

De opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige duurt anderhalf jaar, is modulair opgebouwd en wordt in samenwerking met de Hogeschool Utrecht gegeven. Je leert te werken op basis van evidence based practice. Met oog voor de sociale context en draagkracht van cliënt(systemen) verwerf je de competenties om praktische hulp te bieden. Je komt te werken en leren in een team met ervaren SPV'ers. Daarnaast is een stage van 10 dagen/diensten bij de crisisdienst van Mediant onderdeel van de opleiding.

 

Stageplaatsen

Mediant biedt, in samenspraak met opleidingsinstituten, stageplaatsen voor studenten/ leerlingen. Het is gebruikelijk dat de stagecoördinator van Mediant in samenspraak met de stagebureaus van de verschillende opleidingen (op basis van vraag en aanbod) het aantal stageplaatsen per opleiding vaststelt. De student/leerling wordt vervolgens door het stagebureau van zijn opleidingsinstituut aangemeld bij Mediant. De student/leerling tekent dan een stage-overeenkomst met Mediant en ontvangt conform de CAO-GGZ een stagevergoeding. De stagiaire is ‘boventallig’, hetgeen betekent dat hij/zij extra wordt toegevoegd aan een team. De begeleiding binnen Mediant wordt geboden door enerzijds werkbegeleiders: gekwalificeerde beroepsbeoefenaren die begeleiding bieden bij de beroepsproducten op ‘de werkvloer’. Anderzijds door praktijkbegeleiders: bieden ondersteuning bij het leerproces van de stagiaire, ondersteunen de werkbegeleiders en onderhouden contacten met het opleidingsinstituut.

Zonder volledig te zijn biedt Mediant stageplaatsen aan studenten/leerlingen die worden opgeleid tot:

 • Verpleegkundige niveau 6 (HBOV)
 • Verpleegkundige niveau 4 (MBOV)
 • Verzorgende IG niveau 3 IG
 • Social Worker 
 • Agogisch medewerker GGZ, niveau 4
 • Creatief therapeut (beeldend, muziek, drama)
 • Psychomotore therapeut, bewegingsagoog
 • Psycholoog
 • Secretaresse
 • Doktersassistente
 • Facilitair dienstverlener

Meer informatie: mail ons informatiepunt