Overzicht van functies binnen FACT Jeugd Twente

Ambulant hulpverlener
Als je bij FACT-jeugd in zorg komt krijg je twee zorgverleners toegewezen waarmee je het meeste contact zult hebben. Dit zijn veelal ambulant hulpverleners (of sociaal psychiatrisch verpleegkundigen). Doordat er twee zorgverleners gekoppeld zijn is er altijd iemand beschikbaar die je kent.

Als ambulant hulpverlener leren we je graag (en hopelijk ook andersom) goed kennen zodat we samen kunnen uitzoeken waar je hulp bij nodig hebt. We gaan samen met jou een traject aan waarin we behandeling op verschillende gebieden kunnen bieden en je tegelijkertijd kunnen begeleiden in ondersteuning waar nodig. Je kunt hierbij denken aan gesprekken op school, wonen, vrije tijd etc.

We vinden het belangrijk om samen met jou te kijken naar wat werkt en prettig is voor jou, en kunnen hier goed in schakelen. Dit mag bij jou thuis, op school, ons kantoor of een andere plek in overleg.
Samen zullen we altijd op zoek gaan naar de mogelijkheden.

Collega’s:
- Bert
- Cindy
- Ester
- Jeroen
- Lieneke
- Linda
- Lotte
- Mirjam
- Monique
- Nienke
- Rinske 


Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige (SPV)

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) binnen Fact Jeugd begeleiden en ondersteunen wij jou (de jongere) en het gezin in hun zoektocht naar een oplossing voor hun problemen, zodat ze de regie over je eigen leven weer terugkrijgen. Ook hebben wij oog voor problematiek op verschillende levensgebieden.
Lichamelijk niveau: Medicijngebruik, lichamelijke klachten, slapen, eten etc.
Individueel niveau: Leergedrag en IQ, psychisch functioneren, zelfbeeld, (financiële) situatie.
Sociaal niveau: Sociale netwerk
Maatschappelijk niveau: Werk, uitkering, dagbesteding.
We zien dat deze niveaus op elkaar van invloed zijn en vinden het daarom belangrijk om een volledig beeld te krijgen van jouw leven zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. In de praktijk zou dat er zo uit zien dat we ondersteunen bij gesprekken op school, met jouw gezin/netwerk en binnen de behandeling. Afgestemd op wat er voor jou nodig is. Daarin vinden we het belangrijk dat jij de regie hebt.

Collega’s:
- Lotte
- Rita
- Rob
- Thea


GZ-psycholoog

De GZ-psychologen binnen FACT-jeugd zijn enerzijds inzetbaar voor individuele behandelingen gericht op het voelen en verwoorden van emoties, het doorbreken van inadequate coping stijlen en het verkrijgen van inzicht in gedachten – en gedragspatronen waardoor de jongere zichzelf beter leert begrijpen. Dit realiseren we door middel van therapie vormen zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie, psychotherapie en traumabehandeling zoals exposure, EMDR of de narratieve exposure therapie. We denken mee bij complexe casussen en verrichten ook zelf diagnostisch onderzoek om te snappen waar de klachten vandaan komen met als doel dat jongeren hun klachten maar ook zichzelf beter leren begrijpen. Daarnaast zijn we werkzaam als regiebehandelaar en verantwoordelijk voor het overstijgende proces van de jongere, van begin van behandeling tot het eind. Hierbij is er een nauwe samenwerking met onze collega’s waarbij we regie voeren over diagnostiek, formuleren van passende behandeldoelen, contacten leggen met familieleden en/of ketenpartners en indiceren of en welke behandeling er nodig is voor de jongere.
Collega’s:
- Boudi
- Sheleen

  
Psychiater

Als psychiater zijn we naast arts ook regiebehandelaar. Dit betekent dat we eindverantwoordelijk zijn voor jouw zorgproces.

 Collega’s:
- Arnoud
- Lisette


Systeemtherapeut
Als systeemtherapeut werk je vanuit de visie dat problemen of (psychische) klachten nooit op zichzelf staan. Jouw leefsituatie en relaties, wat wij systeem noemen, hebben invloed op onder andere jouw problemen of klachten. In de systeemtherapie is het daarom van belang dat het systeem onderdeel wordt van de nodige zorg (en behandeling). Een systeemtherapeut (of ambulant hulpverlener) kan hierbij ondersteunen.
“Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner”.
(NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie)
Jouw toegewezen zorgverlener kan je hier meer over vertellen en bij onze collega’s introduceren.

Collega’s:
- Christel

 


Ervaringsgerichte therapeut

Als je het lastig vindt om onder woorden te brengen wat je voelt, denkt of meemaakt en/of het niet genoeg helpt om hierover te praten kan ervaringsgerichte therapie een prettige toevoeging voor jou zijn. Bij ervaringsgerichte therapie ligt de nadruk op doen en ervaren. Binnen FACT jeugd hebben we twee verschillende vormen;

Beeldende therapie
Tijdens de beeldende therapie werk je aan de uitvoering van beeldende opdrachten.
Door te schilderen, tekenen, boetseren, met steen of andere materialen te werken, kun je ervaren
hoe jij handelt in bepaalde situaties. De manier waarop je aan de beeldende opdrachten werkt, vertelt iets over jouw. Bijvoorbeeld hoe je je voelt als iets niet lukt, wat doe je dan? Of wat gebeurt er met je als het juist wel lukt? Samen hebben we het over het proces en het gemaakte werkstuk.

PMT
De psychomotorische therapie vindt plaats in een gymzaal of sportruimte. Tijdens de PMT worden verschillende oefenvormen gedaan. Deze oefenvormen zijn gericht op bewegen of op het voelen van je lichaam. Door het doen van deze oefenvormen krijg je meer zicht op de dingen die je denkt, voelt en hoe je omgaat met verschillende situaties. Samen onderzoeken we wat je graag anders zou willen doen of zou willen leren. Door middel van doen oefen je om op een andere manier om te gaan met voor jou lastige situaties.

Jouw toegewezen zorgverlener kan je hier meer over vertellen en bij onze collega’s introduceren.

Collega’s:
- Maaike
- Jessica


Ervaringswerker
Als ervaringswerker zet je eigen opgedane ervaring en kennis in om cliënten te helpen en ondersteunen tijdens het behandelproces. De invulling van deze ondersteuning is niet vooraf in beton gegoten. Dit maakt het nog makkelijker om als ervaringswerker zorg ‘op maat’ te leveren. Denk hierbij aan (laagdrempelig) ervaringen delen, helpen bij praktische ondersteuning of begeleiden van groepsbijeenkomsten. Een ervaringswerker is niet standaard toegewezen aan een cliënt maar zal worden geïntroduceerd als extra ondersteuning (indien gewenst).

Collega’s:
- Nicky


Secretariaat
Als teamsecretaresses ondersteunen wij de afdeling FACT jeugd. Wij zorgen ervoor dat administratieve processen zo efficiënt en optimaal lopen. Wij zorgen ervoor dat jouw dossier up-to-date is, verzorgen correspondentie rondom behandelingen (naar bijvoorbeeld jouw huisarts), plannen afspraken en notuleren bij overlegsituaties.

Daarnaast zorgen we voor de financiële afhandeling bij gemeenten en zorgverzekeraars. Wist je bijvoorbeeld dat de kosten tot 18 jaar via de gemeenten worden gedeclareerd en vanaf 18 jaar via de zorgverzekeraar? Als je 18 bent betekent dit, dat je eigen bijdrage door je zorgverzekering in rekening wordt gebracht op het moment dat je in zorg bent (ook bij een triage of intake). Als je hier vragen over hebt kun je ons mailen via info@factjeugdtwente.nl .

Collega’s:
- Vanity
- Veronique


Management
Als teammanager en programma-manager zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en kwaliteit van de zorg van de afdeling FACT jeugd. De teammanager heeft deze taak als volledige functie, terwijl de programma-manager dit in combinatie met een inhoudelijke functie uitvoert. De bedrijfsvoering heeft onder andere betrekking op personeelsmanagement (werving, selectie en begeleiding van medewerkers (jouw zorgverlener(s)), het opstellen van jaarplannen en sturen op doelen. De grootste uitdaging is om de kwaliteit van zorg te bewaken en altijd te blijven verbeteren en tegelijkertijd financieel gezond te zijn en blijven zodat we goede zorg kunnen blijven leveren. De programma-manager zorgt voor de inhoudelijke input waarbij je kunt denken aan vakinhoudelijke begeleiding van medewerkers, deskundigheidsbevordering en onder andere een signaleringsfunctie in de kwaliteit van de geleverde zorg. Beide managers zijn tevens onderdeel van het managementteam van circuit jeugd, de overkoepelende afdeling, waar ook afdeling ‘team gezin’ en afdeling ‘kinderen & jongeren’ onderdeel van zijn.
Als het goed is heb je als cliënt of ouder/verzorger niet direct contact met de teammanager. Met de programma-manager zal direct contact zijn vanuit de zorgverlenersrol. Mocht je toch een klacht hebben waar je niet voor bij je zorgverlener terecht kunt, kun je een mail sturen naar info@factjeugdtwente.nl . De teammanager zal dan de klacht afhandelen.

Collega’s:
- Kaylee