Opleiden bij Mediant

Mediant is een opleidingsinstituut voor alle beroepen die werkzaam zijn binnen de kernfuncties van onze instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Als opleidingsinstituut bieden we enerzijds stageplaatsen aan studenten die een BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) volgen aan een ROC of een opleiding volgen aan een Hogeschool of Universiteit. Anderzijds biedt Mediant opleidingsplaatsen voor verschillende BeroepsBegeleidende Leerwegen (BBL), duale trajecten aan Hogescholen of opleidingen aan Universiteiten.

Mediant is erkend als opleidingsinstituut voor de opleidingen tot: Psychiater, Klinisch-Psycholoog, Psychotherapeut, GZ-psycholoog, verpleegkundigen op alle niveaus, Verpleegkundig Specialist en Ervaringswerker. Voor de opleiding tot arts (co-assistenten), specialist Ouderengeneeskunde en huisarts worden stageplaatsen geboden.

Opleidingsplaatsen

We spreken van opleidingsplaatsen wanneer een opleideling een arbeidsleerovereenkomst heeft bij Mediant. De opleideling is zowel werknemer als student/leerling van Mediant, waarbij het grootste deel van de theorie gevolgd wordt aan een ROC, Hogeschool of Universiteit. Het leren in de praktijk staat in deze opleidingsvariant centraal. De potentiële leerling/werknemer kan naar een opleidingsplaats binnen Mediant solliciteren.

KR keurmerk kleursbb beeldmerk

Mediant heeft opleidingsplaatsen voor:

 • Opleiding tot psychiater
 • Opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog
 • Opleiding tot Verpleegkundige op kwalificatieniveau 6 (Bachelor)
 • Opleiding tot Verpleegkundige op kwalificatieniveau 4 (MBO) verkorte opleiding
 • Opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Opleiding tot Verpleegkundig Specialist

Opleiding tot Psychiater

Mediant heeft een jonge en relatief kleine opleiding tot psychiater, die op een lange historie van opleiden rust. De instroom van nieuwe aios is twee per jaar. De opleiding binnen Mediant kenmerkt zich door een goed opleidingsklimaat die door alle lagen gedragen wordt. Mediant is een middelgrootte organisatie met een platte structuur en korte lijnen. De opleiding is competentiegericht en volgens de principes van volwasseneneducatie. Specifieke aandacht wordt er besteed aan de competentie samenwerking.

De opleiding duurt in principe 4,5 jaar. Op basis van eerdere ervaring en niveau van competentie ontwikkeling is verkorting van de opleiding mogelijk. Het praktijkopleidingstraject van de AIOS bestaat uit een algemeen deel van 5 halfjaarstages (ambulant en klinisch), gevolgd door stages in één van de aandachtsgebieden, gedurende 2 jaar.

Meer informatie neem contact op met het opleidingssecretariaat of onze opleider via:

 

Bekijk ons opleidingsplan op www.mediant.nl/opleidingsplan 

Mail opleidingssecretariaat

Mail opleider

 

Opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog

Mediant biedt een praktijkopleiding voor Gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Mediant doet dit in samenwerking met andere praktijkinstellingen in Gelderland en Overijssel.
Wij bieden ook stageplaatsen aan (master) psychologen in opleiding.

 

Verpleegkundige op kwalificatieniveau 6 (HBO Bachelor)

HBO-V duaal/deeltijd

Mediant verzorgt in samenwerking met de Saxion Parttime School (SPS) de HBO-opleiding tot verpleegkundige niveau 6. Het onderwijs is modulair vorm gegeven en afhankelijk van je vooropleiding en ervaring kun je instappen in de SPS. Voor zij-instromers biedt Mediant niet het 4-jarig traject, wel kunnen we veelal voor het 1e studiejaar een relevante context bieden voor de opleiding door middel van vrijwilligerswerk (kennismaken met de doelgroep). Vanaf het 3e-jaar van de HBOV-opleiding zijn er mogelijkheden voor een arbeidsleerovereenkomst met Mediant en ga je werken en leren binnen verschillende afdelingen. Je ontvangt een leerlingensalaris en Mediant betaalt je collegegeld en boeken. De HBOV-duaal opleiding is ook toegankelijk voor kandidaten met een MBOV-diploma of een SPH/SW-diploma.

Verpleegkundige niveau 4

Verkorte opleiding verpleegkundige niveau 4

De verkorte opleiding duurt twee jaar en wordt in samenwerking met het ROC van Twente gegeven. Toelating tot de opleiding is mogelijk indien je in het bezit bent van het Verzorgende-IG-diploma (niveau 3) of een diploma SPW-4/MZ-4/SPH/SW. Voor degene met diploma SPW-4/MZ-4/SPH/SW is de duur van de opleiding 2 jaar en 10 weken.
Je komt werken en leren binnen twee verschillende afdelingen van Mediant waarbij je telkens een dag per week terugkomt op het ROC. Tijdens de opleiding ga je een leerarbeidsovereenkomst aan met Mediant, ontvang je salaris conform CAO-GGZ en word je cursusgeld en boekengeld betaald.
De mbo-verpleegkundige stelt zich flexibel op en is alert op verandering in zorgvragen. Zij is integer en heeft een vraaggerichte, inlevende en sociale houding. De MBO-verpleegkundige is creatief en proactief meedenkend, treedt zelfstandig, daadkrachtig en ondernemend op en toont initiatief. Zij houdt bij haar werkzaamheden rekening met de mogelijkheden, wensen en gewoonten, normen en waarden, seksuele voorkeur, de culturele achtergrond en de levensbeschouwing van de zorgvrager, naastbetrokkenen en collega’s. Ze werkt vraaggericht, efficiënt, methodisch, veilig, kostenbewust, milieubewust, hygiënisch en ergonomisch verantwoord.
De mbo-verpleegkundige heeft een professionele beroepshouding die gebaseerd is op de beroepscode en de visie en richtlijnen van de instelling. Ze respecteert en bewaakt de privacy van de zorgvrager en naastbetrokkenen, gaat op
de juiste wijze om met vertrouwelijke informatie en bewaakt geheimhouding waar nodig. Haar eigen normen en waarden hanteert zij op een professionele manier en zij is zich bewust van het effect van haar eigen handelen en gedrag. Ze toont respect voor de zorgvrager en naastbetrokkenen en bewaakt dat ze zelf ook met respect wordt behandeld.
De algemene verpleegkundige zorg is gepland, verstrekt, gemonitord en beoordeeld. Daarbij is ingezet op behoud of bevordering van het herstel en de zelf- en/of samenredzaamheid van de zorgvrager.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Post-hbo opleiding tot SPV

De opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige duurt anderhalf jaar, is modulair opgebouwd en wordt in samenwerking met de Hogeschool Utrecht gegeven. Je leert te werken op basis van evidence based practice. Met oog voor de sociale context en draagkracht van cliënt(systemen) verwerf je de competenties om praktische hulp te bieden. Je komt te werken en leren in een team met ervaren SPV'ers. Daarnaast is een stage van 10 dagen/diensten bij de crisisdienst van Mediant onderdeel van de opleiding.

Opleiding verpleegkundig specialist GGZ ( VS-GGZ)

Mediant leidt sinds 2010 in samenwerking met Saxion, master advanced nursing practice, verpleegkundigen op tot verpleegkundig specialist GGZ.

De Verpleegkundig Specialist heeft een behandelrelatie met cliënten en is sterk gericht op innovatie. Omdat het evidence-based werken in deze functie van wezenlijk belang is, zijn methodologie en onderzoekstechnieken in het opleidingsprogramma opgenomen.
De Verpleegkundig Specialist is een regiebehandelaar, daarvoor neem je professionele verantwoordelijkheid als VS. Een kritische en onderzoekende en innovatieve houding behoort tot belangrijke competenties.

De MANP-opleiding bij Saxion duurt twee jaar en is duaal opgezet. Duaal betekent dat de opleiding een combinatie is van leren en werken. Het leerdeel volg je binnen Saxion, en het werkdeel volg je in de praktijkinstelling, in dit geval Mediant. Meestal is dit op 1 afdeling maar het kan ook binnen een circuit op meerdere afdelingen plaatsvinden.
De instroom is wisselend en afhankelijk van opleidingswens en plaatsen die beschikbaar zijn bij Saxion.

Stageplaatsen

Mediant biedt, in samenspraak met opleidingsinstituten, stageplaatsen voor studenten/ leerlingen. Het is gebruikelijk dat de stagecoördinator van Mediant in samenspraak met de stagebureaus van de verschillende opleidingen (op basis van vraag en aanbod) het aantal stageplaatsen per opleiding vaststelt. De student/leerling wordt vervolgens door het stagebureau van zijn opleidingsinstituut aangemeld bij Mediant. De student/leerling tekent dan een stage-overeenkomst met Mediant en ontvangt conform de CAO-GGZ een stagevergoeding. De stagiaire is ‘boventallig’, hetgeen betekent dat hij/zij extra wordt toegevoegd aan een team. De begeleiding binnen Mediant wordt geboden door enerzijds werkbegeleiders: gekwalificeerde beroepsbeoefenaren die begeleiding bieden bij de beroepsproducten op ‘de werkvloer’. Anderzijds door praktijkbegeleiders: bieden ondersteuning bij het leerproces van de stagiaire, ondersteunen de werkbegeleiders en onderhouden contacten met het opleidingsinstituut.

Zonder volledig te zijn biedt Mediant stageplaatsen aan studenten/leerlingen die worden opgeleid tot:

 • Verpleegkundige niveau 6 (HBOV)
 • Verpleegkundige niveau 4 (MBOV)
 • Verzorgende IG niveau 3 IG
 • Social Worker 
 • Agogisch medewerker GGZ, niveau 4
 • Psychomotore therapeut, bewegingsagoog
 • Psycholoog
 • Secretaresse
 • Doktersassistente
 • Facilitair dienstverlener

Meer informatie: stage@mediant.nl