Expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen

 De Boerhaven is er voor mensen waarbij persoonlijkheidstrekken in een dusdanige sterke vorm tot uiting komen dat ze niet meer goed kunnen functioneren.

Persoonlijkheidstrekken zoals nauwgezet, enthousiast, impulsief, ijdel, volgzaam, afhankelijk of geremd, zijn algemeen bekend en geen probleem zolang deze trekken normaal tot uiting komen.

Sommige mensen hebben één of meerdere trekken in een zodanig sterke mate, dat zij en hun omgeving daar last van hebben. De problemen kunnen ervoor zorgen dat men niet langer goed kan functioneren. Er kan dan sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis.

Binnen het centrum proberen we na een zorgvuldige analyse van de klachten, langs meerdere aangrijpingspunten (medicatie, therapie gericht op bijvoorbeeld inzicht of gevoel, training of ondersteuning) de problematiek zo goed mogelijk te herstellen of te repareren. Wanneer de mogelijkheden tot herstel of reparatie beperkt zijn, proberen we de problematiek zo draagbaar mogelijk te maken. De Boerhaven, behandelt mensen zowel binnen de basis GGZ als binnen de specialistische GGZ en beschikt over een polikliniek, dagkliniek en een kliniek voor klinische psychotherapie.

Wij richten ons op cliënten waar de persoonlijkheidsproblematiek de primaire problematiek is. Cliënten waarbij sprake is van primaire verslavingsproblematiek, forensische problematiek, zwakbegaafdheid, niet aangeboren hersenletsel of dusdanig ernstige automutilatie of suïcidaliteit waarbij permanent toezicht nodig is, kunnen wij niet of niet goed behandelen.

 

De Boerhaven is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van persoonlijkheidsstoornissen volgens de nieuwste inzichten met bewezen effectieve therapieën (evidence-based)

Met name bij de intensievere behandelvormen vinden we dat de inzet van vaktherapie, ervaringsdeskundigen en het betrekken van familie of vrienden, meerwaarde heeft. Doordat wij ook basis GGZ bieden, is het mogelijk voor cliënten hun vertrouwde behandelaar te houden terwijl de intensiteit van de behandeling geleidelijk afneemt.

Daar waar mogelijk wordt E-HealthApp’s of on-linemodules ingezet. Dit om een maatschappelijk geïntegreerd bestaan en behandeling zo goed mogelijk te combineren.

Op verzoek is de Boerhaven beschikbaar voor het doen van een second opinion.

 

Aanmelden en intake

De huisarts meldt je met een verwijsbrief aan bij de Boerhaven. Binnen het centrum volgt een onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om een persoonlijkheidsstoornis gaat en welke.

Direct na aanmelding wordt een uitnodiging verzonden voor een intake gesprek. Tijdens het intakegesprek gaat het om jouw verhaal, stellen we vragen en geven we uitleg over wat we doen binnen het centrum en wat je kunt verwachten. Voorafgaand aan of na het intakegesprek worden standaard onderzoeklijsten (Routine Outcome Monitoring ROM) afgenomen die extra inzicht geven en waarmee we jouw ontwikkeling inzichtelijk kunnen maken. Op indicatie kunnen ter aanvulling op het reguliere intakeproces, nog extra psychologische testen worden afgenomen

Na de intake volgt een adviesgesprek over de te volgen behandeling. Op sommige geïndiceerde behandelingen moet je even wachten. Informatie over wachttijden

 

Verwijzen

Bent u verwijzer en wilt u meer weten over verwijzen naar ons centrum dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via 088 - 373 67 00.

Uw verwijzing kunt u sturen via Zorgdomein. U kunt het ook als bijlage meesturen via Veilig mailen met de Boerhaven.

Beschikt u niet over Zorgdomein en heeft u hier interesse in? Neemt u dan contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl

Contact

De Boerhaven, Expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen

Boerhaavelaan 69

7555 BB Hengelo

Telefoon: 088 - 373 67 00

E-mail: boerhaven@mediant.nl

 

Bereikbaarheid

https://www.mediant.nl/contact/locaties-en-adressen

 

Binnen de Boerhaven bieden wij behandelingen binnen de Basis GGZ en de specialistische GGZ. Binnen de specialistische GGZ beschikt het centumover een polikliniek, deeltijd behandeling en over het unieke aanbod van een kliniek voor psychotherapie. Op grond van de intake, adviseren we je in wat voor jou de beste behandeling is. Een intensievere behandelvorm vraagt echter meer tijd en is soms niet of nauwelijks te combineren met een volledig maatschappelijk geïntegreerd leven. In sommige gevallen kunnen onze maatschappelijk werkers je helpen om in overleg met uitkeringsinstanties of werkgevers hiervoor oplossingen te vinden.

In het Centrum wordt zowel sociaal maatschappelijke begeleiding geboden als meer of minder intensieve vormen van psychotherapie. De specialistische psychotherapieën die wij veel inzetten zijn schematherapie en MentalizationBased Treatment (MBT). Hiernaast zijn wij ook bezig om Affect PhobiaTherapie een plaats te geven binnen ons centrum en bieden wij algemene psychotherapeutische trainingen en groepen aan gericht op specifieke problemen of doelgroepen. Dit wordt in het onderstaande verder toegelicht.

Binnen klinische psychotherapie en deeltijdbehandelingen maken gezamenlijke evaluaties vast onderdeel uit van de behandeling. Binnen de polikliniek wordt aan het einde van het zorgpadgeëvalueerd of hoe aan het voor afgestelde behandeldoel is gewerkt en wat dit heeft opgeleverd. Soms betekent dit dat je behandeling wordt vervolgd en of hierbij een ander zorgpad nodig is.

Ook buiten kantoortijden kan je problematiek soms behoorlijk opspelen. Dan kun je contact zoeken met de Centrale Huisartsen Post. Zo nodig kunnen zij dan een beroep doen op de Crisisdienst van Mediant.

 

Polikliniek

De polikliniek van het centrum biedt behandeling aan als individu of in groepsvorm:

Individueel

Sociaal psychiatrische behandeling: Gericht op mensen met langer durende psychische klachten. We begeleiden bij het onderhouden van sociale contacten. We bieden hulp bij werken, vrijetijdsbesteding en zelfstandig wonen.

Individuele psychotherapeutische behandeling

Schematherapie

Mentalizationbasedtreatement

EMDR

Medicamenteuze behandeling

Groepsbehandeling (op elk moment aan te schuiven)

Jong Volwassenen groepen: gericht op het ontwikkelen van een eigen identiteit en autonomie. Leeftijd vanaf 18 jaar tot 25 jaar. Eén van deze groepen gaat uit van schematherapie en de andere van MBT

Vermoeide heldengroep: gericht op persoonsontwikkeling. Leeftijd vanaf 40 jaar

Affect Phobia Groep: gericht op mensen die te veel uitgaan van hun ratio.

Cognitief gedragstherapeutische groep: gericht op autonomieversterking en identiteitsontwikkeling

Nazorggroepen: gericht op mensen die gezamenlijk willen blijven nadenken en praten over het toepassen van geleerde inzichten en vaardigheden

Groepsbehandeling (vaste groep: samen starten, samen afronden)

VERS: Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis. Geschikt voor mensen met borderline problematiek. Duur: 4 maanden

Schematherapie:

Soms ter ondersteuning, soms als behandeling op zich ingezet:

Creatieve therapie: drama, beeldend of muziek

Psychomotore therapie (PMT); gericht op lichaamstaal, -houding, beweging en ademhaling

Systeemtherapie

 

Dagkliniek

Dagbehandelingsprogramma voor 1, 3 tot 4 dagen per week. De behandelduur varieert van 3 en 6 maanden tot 9 maanden. Binnen de dagkliniek zijn schematherapie en mentalizationbased treatment de twee behandelmethodieken.

 

Deelname

Het programma is bedoeld:

• voor mensen met psychische klachten en problemen zoals angsten en stress

• als individuele of poliklinische behandeling niet genoeg is

• als vervolgstap na opname

• om te werken aan stabiliteit in de thuissituatie

Men kan meedoen aan één van de zeven behandelgroepen. Een groep ( maximaal 9 personen) staat onder begeleiding van een sociotherapeut. Elke groep beschikt over een eigen groepsruimte. Deze ruimte is het centrale punt binnen de behandeling. Van daaruit neem je eventueel ook deel aan een therapie.

Behandelprogramma

• Activiteitentherapie

• Psycho Motorische Therapie (PMT)

• Creatieve therapie

• Groepspsychotherapie

• Maatschappelijk werk

 

Opbouw 

De behandelprogramma's hebben een duidelijke begin-, midden- en eindfase. De beginfase is vooral bedoeld om te wennen aan de behandelgroep. Kennismaking met de verschillende vormen van therapie. Na een paar weken volgt de eerste evaluatieperiode.

De middenfase noemen we ook wel de werkfase. Actief aan de slag met het verminderen of zelfs oplossen van klachten. De eindfase is gericht op het goed afsluiten van de behandeling. Denk daarbij ook aan afspraken met de huisarts of andere verwijzer over nazorg.

 

Kliniek 

De kliniek richt zich op mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Het programma bestaat uit klinische psychotherapie op basis van schematherapie. Dit betekent dat men vanaf zondagavond tot vrijdagmiddag in behandeling is bij Mediant. De behandelende hulpverlener en het behandelprogramma bepalen in overleg met jouw hoe je behandeling verloopt.

Tijdens de opname verblijft men met 27 cliënten in één gebouw. De gemiddelde leeftijd ligt tussen 20 en 40 jaar. Men maakt deel uit van een oefengroep van ongeveer negen mensen.

Er zijn individuele behandeltrajecten mogelijk maar ook groepstrajecten. Deze klinische behandeling duurt maximaal 12 maanden. Dit wordt zo nodig afgebouwd met deeltijdbehandeling of ambulante hulpverlening.

 

Behandeling 

De volgende onderdelen maken integraal deel uit van het dagprogramma:

• Groepspsychotherapie

• Vaktherapie

• Sociotherapie

• Maatschappelijk werk

• Behandeling met psychofarmaca

• Systeemtherapie op indicatie

 

Opbouw

Het verblijf begint altijd op maandag. Een sociotherapeut en een medecliënt (‘maatje') zijn aanwezig voor de eerste opvang.

 

Contact

De Boerhaven, Expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen

Boerhaavelaan 69

7555 BB Hengelo

Telefoon: 088 - 373 67 00

E-mail: Veilig mailen met de Boerhaven.

Voor interessante factsheets zie ook de website van het kenniscentrum voor persoonlijkheidsstoornissen:

www.kenniscentrumps.nl(downloads / Folders en Factsheets)

 

Folder

voorzijde Boerhaven expertisecentrum voor mensen met een persoonlijkheisstoornis