Privacy, rechten en plichten

Wanneer iemand hulp nodig heeft van Mediant vertrouwt diegene zich toe aan onze hulpverleners. Zowel de cliënt als de hulpverleners hebben rechten en plichten waaronder het kunnen indienen van een klacht.
Het is belangrijk dat de cliënt deze kent. Onderstaande is geschreven op de cliënt.

Privacy en persoonsgegevens

Als je bij Mediant wordt ingeschreven, gaan we je persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we je gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan rechtmatige ontvangers en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer je door ons wordt behandeld, gaan we je medische gegevens verwerken in het cliëntendossier. Wij verwerken je gegevens op basis van een behandelingsovereenkomst, wettelijke plicht of een andere overeenkomst.

Je naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN) hebben we nodig om je te kunnen identificeren en ervoor te zorgen dat we je niet verwarren met een andere cliënt. We verwerken niet meer gegevens dan we nodig hebben om je gewoon goede zorg te kunnen verlenen. Het gaat dan onder andere om de volgende gegevens:

 • Verzekeringsgegevens
 • Verwijsbrief
 • Verslaglegging van de voortgang van de behandeling
 • Correspondentie met professionals
 • Het behandelplan
 • Eventueel medicatiegebruik
 • Eventuele andere medische gegevens die van belang zijn zoals allergieen,
  uitslagen van labonderzoek of een verslag van een lichamelijk onderzoek

Het cliëntdossier is uiterst vertrouwelijk en alleen die medewerkers die er voor hun werk echt bij moeten, hebben toegang tot het dossier. Mediant bewaakt dit door digitaal bij te houden (loggen) wie in het dossier kijkt en wie eventuele wijzigingen aanbrengt. 

Voor wat betreft de privacy houdt Mediant zich aan de volgende wetten:

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
• De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Eenmalige toestemming: Bij een verwijzing van de huisarts en/of medisch specialist, wordt de huisarts/ medisch specialist periodiek een kort bericht gezonden over de voortgang van de behandeling. Daarnaast kan deze toestemming nodig zijn voor afstemming met de apotheek over de medicatie. Hiervoor wordt eenmalig uw toestemming gevraagd.

In andere gevallen wordt toestemming per situatie gevraagd. Bijvoorbeeld overleg met een wijkteam, werkgever of school waar dat van toepassing is.

Mediant werkt mee aan verschillende wetenschappelijke onderzoeken.

Hiervoor worden gegevens van cliënten anoniem (dus zonder vermelding van naam) gebruikt.
Hiermee waarborgen wij de privacy en zorgen we toch voor gedegen onderzoek, zodat we onze zorg blijvend kunnen optimaliseren. Dat houdt onder andere in dat we zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Wanneer je bezwaar hebt tegen het anoniem verwerken van jouw gegevens, kun je dit bij jouw behandelaar aangeven. Hij/zij zal dit noteren in het dossier. Jouw gegevens worden dan niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Met jouw toestemming wisselen we ook gegevens uit met bijvoorbeeld de huisarts, gemeente, lab en apotheek. Uiteraard altijd in het belang van de behandeling. Meer informatie hierover vind je in ons Kwaliteitsstatuut. Ook de zorgverzekeraar krijgt informatie die ze nodig hebben om het recht en omvang van de vergoeding/declaratie te kunnen beoordelen. 

--> Toestemming voor het delen van informatie kan herroepen worden. Zodra dit aan de hulpverlener kenbaar is gemaakt, zal geen informatie meer gedeeld worden.

Verplichte informatieverstrekking

Mediant heeft een aantal wettelijke plichten waarbij informatie gedeeld moet worden. Als dit het geval is, vragen we geen toestemming, we informeren u hier wel over. 
Het kan dan gaan om bijvoobeeld de volgende situaties:

 • Als er bij opname sprake is van een besmettelijke ziekte, waarvoor een meldplicht geldt
 • Als een dwangmaatregel van toepassing is, wordt deze uitgewisseld met de officier van Justitie, de burgemeester en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. 

Mediant verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mediant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Meer weten over privacy kijk dan ook eens op www.mijnprivacy.nl 

Inzage, correctie en bewaartermijn
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mediant. Daarnaast heb je het recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens bespreken met je behandelaar.

Mediant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn uiteraard altijd volgens de wettelijke normen.
Na beëindiging van de behandeling is Mediant wettelijk verplicht het dossier ten minste vijftien jaar te bewaren. De juridische documenten uit het dossier die specifiek betrekking hebben op een gedwongen opname moeten na vijf jaar worden vernietigd. In sommige gevallen is een langere bewaartermijn nodig vanwege een lopende klachtenprocedure of omdat de wet zegt dat bepaalde gegevens moeten worden bewaard. Jouw eigen behandelaar kan je informeren of dat in jouw geval zo is.

Functionaris Gegevensbescherming
Wil je meer informatie over privacy en persoonsgegevens vraag het aan de Functionaris Gegevensbescherming:

U kunt de Functionaris Gegevensbescherming 'veilig mailen' via Zivver (u wordt vanzelf doorgeleid naar 'veilig verzenden') Veilig mailen kan via E-mail: FG@mediant.nl. 

Daarnaast heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Rechten en plichten

Dit zijn de vier wetten waarin jouw rechten en plichten beschreven staan:
1. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO);
2. De Wet verplichte ggz (Wvggz)
3. De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ);
4. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).


Volledige wetteksten zijn te vinden via www.rijksoverheid.nl

Klachten

Klachtenfunctionaris

Wanneer je niet tevreden bent over de behandeling of behandelaar, kun je altijd een gesprek aanvragen bij de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris praat samen met je over de situatie en mogelijke oplossingen. De klachtenfunctionaris kan voor je bemiddelen en je adviseren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris via: Klachtenfunctionaris@mediant.nl 

Klachtenregeling

Wil je meer weten over de procedure voor klachten? Lees dan de volledige klachtenregeling

Klachtencommissie

Mediant een tweetal onafhankelijke klachtencommissies gevormd, namelijk:
• de Klachtencommissie voor cliënten van Mediant
• de Klachtencommissie voor familie* van deze cliënten.

Klachtencommissie Mediant (Voor familie* en cliënten)
Antwoordnummer 1105
7500 VB ENSCHEDE
Tel: 053-475 5725

* De klachtencommissie voor familie behandelt klachten over de wijze waarop familie en naastbetrokkenen bij de behandeling worden betrokken of over de wijze waarop zij worden bejegend door hulpverleners van Mediant.
Indien je een klacht wilt indienen over de zorg aan een cliënt, kan dit alleen indien je zelf wettelijk vertegenwoordiger bent van de cliënt of schriftelijk bent gemachtigd door de cliënt. In die gevallen wordt de klacht beschouwd als een cliëntenklacht. 


Vertrouwenspersoon

Mediant beschikt over een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De PVP is niet in dienst van Mediant. Deze functionaris werkt voor een onafhankelijke landelijke stichting. Je kunt dus vrijuit praten. Wil je iets weten over jouw rechten als cliënt van Mediant? Heb je een klacht over de behandeling? Dan kunt je terecht bij de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon.

 

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe wet: de Wet verplicht ggz (Wvggz). Hierin staat wanneer en hoe gedwongen psychiatrische zorg gegeven mag worden. Er staat ook in wat de pvp moet en mag doen voor zijn cliënten. 

In de Wvggz krijgt de pvp een aantal andere taken. Ook staat in deze nieuwe wet, dat niet iedereen die behandeld wordt in de ggz recht heeft op de gratis ondersteuning van een pvp.

 

Wie heeft dat recht wel?

• De pvp biedt vanaf 1 januari 2020 advies en bijstand wanneer u te maken krijgt met verplichte zorg. Dat kan verplichte zorg in een ggz-instelling zijn, maar ook verplichte zorg die thuis (ambulant) wordt gegeven.
• Ook kunt u bij de pvp terecht wanneer u vrijwillig opgenomen bent in een ggz-instelling.
• Daarnaast hebben ambulante cliënten die vrijwillige zorg ontvangen, maar te maken krijgen met drang of mogelijke dwang, het recht op ondersteuning. Ook kunnen cliënten die nu ambulant vrijwillig in behandeling zijn bij de pvp terecht met vragen en klachten over een eerdere periode waarin zij te maken kregen met verplichte zorg.

Meer informatie
De PVP van Mediant heeft een eigen werkplek op de locatie Helmerzijde in Enschede.
Voor contact kun je bellen: 0900-444 88 88 of 06-50 24 25 69.

Chat
Cliënten kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl.

Helpdesk
De Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon beschikt ook over een helpdesk, telefoon: 0900-4448888.
Openingstijden: werkdagen van 10.00 - 16.00 uur en zaterdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur.

 

Verplichte Zorg

Voor een behandeling van een psychische stoornis is toestemming nodig. Soms mag een hulpverlener behandelen zonder toestemming van de cliënt. Bijvoorbeeld als de client een gevaarlijke situatie veroorzaakt door een psychische ziekte. Dit heet verplichte zorg. Deze zorg is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Er zijn twee manier om verplichte zorg te krijgen:

 

Familie van..

Voor familie/naasten die op zoek zijn naar ondersteuning in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling is er de Familievertrouwenspersoon

 

 

Algemene leveringsvoorwaarden

Binnen Mediant zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de ggz van kracht. Lees meer over de leverinsgvoorwaarden.