Verwijzen naar Mediant kan via Zorgdomein. Beschikt je nog niet over Zorgdomein ? Kijk dan op de pagina van Zorgdomein. In Zorgdomein kun je zoeken op Mediant GGZ en vind je al onze afdelingen waarnaar verwezen kan worden. Alle onderdelen van Mediant vallen onder GGZ ook Jeugd en Mediant Online. Wanneer je dus niet op Mediant zoekt maar door het systeem van Zorgdomein loopt, kies dan altijd eerst voor GGZ. Wanneer niet duidelijk is waarnaar verwezen moet worden, kan altijd naar het Centraal Aanmeldbureau van Mediant verwezen worden. 

Zijn er nog vragen over opties voor verwijzen via Zorgdomein neem dan contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl

Meer weten over verwijzingen naar Mediant? neem dan contact op met het Aanmeldbureau van Mediant via 

Telefoon: 088-373 52 52 of via veilig mailen: aanmeldbureau@mediant.nl

Binnen de GGZ zijn algemene leveringsvoorwaarden ggz van kracht. Hierin staat wat men van ons kan verwachten bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

De kosten die gelden in de zorg:

Het eigen risico bedraagt in 2022: € 385, tenzij anders afgesproken met uw zorgverzekeraar.  Het eigen risico is vanaf dit jaar ieder kalenderjaar opnieuw van toepassing.

In 2021 bedroeg het eigen risico: € 385, tenzij anders afgesproken met uw zorgverzekeraar (vrijwillige max. tot € 885).

Ook bij crisiszorg van Mediant wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Ook bij Intake/screening wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico. 

Wilt u meer weten over het eigen risico dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tijdens de behandeling worden van observaties en gesprekken aantekeningen gemaakt in een persoonlijk dossier (elektronisch patiëntendossier). Men kan dit dossier natuurlijk zelf ook inzien.

 

  

 

Mediant moet, net als andere zorgaanbieders in Nederland, het burgerservicenummer (BSN) registreren. Dit is vastgelegd in de Wet Gebruik BSN in de Zorg.

Wanneer iemand hulp nodig heeft van Mediant vertrouwt diegene zich toe aan onze hulpverleners. Zowel de cliënt als de hulpverleners hebben rechten en plichten waaronder het kunnen indienen van een klacht.
Het is belangrijk dat de cliënt deze kent. Onderstaande is geschreven op de cliënt.