COPYRIGHT WEBSITE © Alle rechten zijn voorbehouden aan Mediant Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost en Midden Twente

Dislcaimer

Mediant Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost en Midden Twente heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van haar site. Desalniettemin kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn.
Wijzigingen op deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Mediant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze site. Via de site van Mediant wordt de mogelijkheid geboden toegang te krijgen op sites die door derden worden onderhouden. Mediant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en privé-gebruik. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediant.

Mediant kan nimmer garanderen dat de site vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.


POSTADRES MEDIANT
Mediant Geestelijke Gezondheidszorg
Postbus 775
7500 AT Enschede


Vragen over de website kunnen naar  info@mediant.nl

Privacy

Cliënt

Bij Mediant zien we de privacy van de cliënt als randvoorwaarde voor het bieden van Gewoon Goede Zorg. Cliënten kunnen erop vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, zorgvuldig en transparant verwerken. We vragen alleen om persoonsgegevens als dat nodig is om iemand zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dit doen we om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.

Mediant is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens wanneer iemand bij ons in zorg komt. Op onze pagina rechten/plichten en privacy staat beschreven hoe we dat doen, welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Mediant heeft een onafhankelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht
op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)
Contact Functionaris Gegevensbescherming:

Je kunt de Functionaris Gegevensbescherming 'veilig mailen' via Zivver (je wordt vanzelf doorgeleid naar 'veilig verzenden') Veilig mailen kan via E-mail:  FG@mediant.nl.

Website

We vragen op de websites (alle websites van Mediant GGZ) niet naar persoonsgegevens ofwel we hebben geen formulieren. Verwijzers kunnen naar ons verwijzen via Zorgdomein. Meer informatie over verwijzen zie: https://mediant.nl/verwijzers
Voor de website houden we bij welke pagina's bezocht worden, hoe vaak en hoelang (analytische gegevens) zodat we deze kunnen optimaliseren en aanpassen op de gebruiker (gebruiksgemak).
We registreren hierbij geen IP-nummer en dus zijn de gegevens niet tot de persoon herleidbaar. Wanneer je je inschrijft voor een nieuwsbrief registreren we wel een IP-nummer en e-mail adres.

Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, op alle servers die we gebruiken en op alle computers waarmee we gegevens op de servers opvragen en aanpassen.
TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog-) gegevens te bemachtigen.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Op de website worden meerdere mailadressen vermeld. Je kunt ons uiteraard mailen op die adressen. Stuur in deze gewone e-mails geen vertrouwelijke documenten of persoonsgegevens mee.
Voor mails met vertrouwelijke gegevens gebruiken we ZIVVER (zie ook onderaan de pagina).

Algemene Leveringsvoorwaarden

Binnen de GGZ zijn de algemene leveringsvoorwaarden ggz van kracht. Hierin staat wat je van ons kunt verwachten bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

Mediant is lid van GGZ Nederland, de vereniging van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. GGZ Nederland bevordert goede geestelijke gezondheid(szorg). De vereniging en haar leden hebben Algemene Leveringsvoorwaarden vastgesteld. Dit betekent dat er afspraken zijn vastgelegd over de rechten en plichten van patiënten en zorginstellingen. Voor patiënten betekent het dat wanneer de afspraken door de zorgaanbieder niet worden nagekomen, deze via de Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen worden afgedwongen bij een geschillencommissie of via de rechter. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bindend en gelden voor alle zorginstellingen die aangesloten zijn bij GGZ Nederland. In de Algemene Leveringsvoorwaarden zijn onder andere afspraken gemaakt over informatievoorziening, privacy, zorg op afstand, kwaliteit van zorg, veiligheid en aandacht voor familie.
De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

De voorwaarden geven met name aan cliënten en hun familie duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van de instelling bij het aangaan van een behandelovereenkomst.
Document: Algemene leveringsvoorwaarden.

Mediant maakt gebruik van ZIVVER

Om informatie te beveiligen en privacy te beschermen maakt Mediant gebruik van ZIVVER bij e-mail en digitale uitwisseling van gegevensbestanden. ZIVVER versleutelt informatie en maakt gebruik van ontvanger controle. Wanneer je berichten van ZIVVER ontvangt namens Mediant, kun je de instructie in het bericht volgen en de berichten openen.

Vertrouwelijke informatie niet voor u bestemd

Mediant spant zich in om zeer zorgvuldig met vertrouwelijke informatie om te gaan. Als het toch mocht voorkomen dat je van Mediant vertrouwelijke informatie krijgt die niet voor jou bestemd is, vragen wij je om direct contact op te nemen met de afzender of met het Informatiepunt Mediant: E-mail:  info@mediant.nl

Toegankelijkheidsverklaring

Onze website is toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking; Mediant werkt aan een goed zichtbare website waarbij ook mensen met een visuele beperking daar waar mogelijk worden ondersteund. Hiervoor worden in de komende maanden verdere verbeteringen doorgevoerd, echter op dit moment is het mogelijk om de website schaalbaar aan te bieden en daarmee leesbaarder te maken voor mensen met een (visuele) beperking.Mediant werkt continue aan het verbeteren van haar website, zo zijn er in de toekomst ook plannen om de website dmv geluidondersteuning teksten voor te laten lezen. Ook werken we aan de mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen voor een specifiek lettergrootte.Mediant streeft ernaar om de website ook in de komende jaren aan te laten sluiten bij de marktconforme eisen die aan een website worden gesteld.