Wanneer je hulp nodig hebt van Mediant vertrouw je je behandeling toe aan onze hulpverleners. Zowel jij als de hulpverleners hebben rechten en plichten en uiteraard moet het mogelijk zijn ook klachten in te dienen. Het is belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent. 

Privacy en persoonsgegevens

Als je bij Mediant wordt ingeschreven, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Met verwerken bedoelen we dat we jouw gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen, verstrekken aan rechtmatige ontvangers en, na verloop van tijd, ook weer verwijderen. Wanneer je door ons wordt behandeld, verwerken we jouw medische gegevens in het cliëntendossier. Wij verwerken jouw gegevens op basis van een behandelingsovereenkomst, wettelijke plicht of een andere overeenkomst.

Je naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN) hebben we nodig om je te kunnen identificeren en ervoor te zorgen dat we je niet verwarren met een andere cliënt. We verwerken niet meer gegevens dan we nodig hebben om gewoon goede zorg te kunnen verlenen. Het gaat dan onder andere om de volgende gegevens:

 • Verzekeringsgegevens
 • Verwijsbrief
 • Verslaglegging van de voortgang van de behandeling
 • Correspondentie met professionals
 • Het behandelplan
 • Eventueel medicatiegebruik
 • Eventuele andere medische gegevens die van belang zijn zoals allergieen,
  uitslagen van labonderzoek of een verslag van een lichamelijk onderzoek

Het cliëntdossier is uiterst vertrouwelijk en alleen die medewerkers die er voor hun werk echt bij moeten, hebben toegang tot het dossier. Mediant bewaakt dit door digitaal bij te houden (loggen) wie in het dossier kijkt en wie eventuele wijzigingen aanbrengt. 

Voor wat betreft de privacy houdt Mediant zich aan de volgende wetten:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Eenmalige toestemming: Bij een verwijzing van de huisarts en/of medisch specialist, wordt de huisarts/ medisch specialist periodiek een kort bericht gezonden over de voortgang van de behandeling. Daarnaast kan deze toestemming nodig zijn voor afstemming met de apotheek over de medicatie. Hiervoor wordt eenmalig toestemming gevraagd.

In andere gevallen wordt toestemming per situatie gevraagd. Bijvoorbeeld overleg met een wijkteam, werkgever of school waar dat van toepassing is.
Kijk op https://www.mediant.nl/gegevensdelenenprivacy voor meer informatie.

Mediant werkt mee aan verschillende wetenschappelijke onderzoeken.

Hiervoor worden gegevens van cliënten anoniem (dus zonder vermelding van naam) gebruikt.
Hiermee waarborgen wij de privacy en zorgen we toch voor gedegen onderzoek, zodat we onze zorg blijvend kunnen optimaliseren. Dat houdt onder andere in dat we zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Wanneer je bezwaar hebt tegen het anoniem verwerken van je gegevens, kun je dit aangeven bij jouw behandelaar. Hij/zij zal dit noteren in het dossier. 
Jouw gegevens worden dan niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Met jouw toestemming wisselen we ook gegevens uit met bijvoorbeeld de huisarts, gemeente, lab en apotheek. Uiteraard altijd in het belang van de behandeling. Meer informatie hierover vind je in ons KwaliteitsstatuutOok de zorgverzekeraar krijgt informatie die ze nodig hebben om het recht en omvang van de vergoeding/declaratie te kunnen beoordelen. 

--> Toestemming voor het delen van informatie kan herroepen worden. Zodra dit aan de hulpverlener kenbaar is gemaakt, zal geen informatie meer gedeeld worden.

No show: Niet komen opdagen voor een afspraak en de gevolgen


Wanneer je behandeling krijgt bij Mediant, maak je afspraken over de behandelmomenten.
De afspraak is dan ook dat je komt opdagen voor deze behandelmomenten.

No show is
• wanneer je zonder bericht niet verschijnt
• wanneer je je te laat afmeldt (te laat is binnen 24 uur voor de afspraak)

Wanneer sprake is van twee keer no-show tijdens de intakefase, gaan wij over tot uitschrijving. Wij zullen dit melden aan de verwijzer (dat is meestal de huisarts).
Wanneer sprake is van drie keer no-show tijdens de behandelfase in drie maanden tijd, gaan wij over tot uitschrijving. Wij zullen dit melden aan de verwijzer (dat is meestal de huisarts).

Verplichte informatieverstrekking

Mediant heeft een aantal wettelijke plichten waarbij informatie gedeeld moet worden. Als dit het geval is, vragen we geen toestemming, we informeren je hier wel over. Het kan dan gaan om bijvoobeeld de volgende situaties:

 • Als er bij opname sprake is van een besmettelijke ziekte, waarvoor een meldplicht geldt
 • Als een dwangmaatregel van toepassing is, wordt deze uitgewisseld met de officier van Justitie, de burgemeester en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. 

Mediant verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mediant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Meer weten over privacy kijk dan ook eens op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Inzage, correctie en bewaartermijn

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mediant. Daarnaast heb je het recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van de persoonsgegevens bespreken met jouw behandelaar.

Mediant bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te zijn uiteraard altijd volgens de wettelijke normen.
Na beëindiging van de behandeling is Mediant wettelijk verplicht het dossier ten minste twintig jaar te bewaren. De juridische documenten uit het dossier die specifiek betrekking hebben op een gedwongen opname moeten na vijf jaar worden vernietigd. In sommige gevallen is een langere bewaartermijn nodig vanwege een lopende klachtenprocedure of omdat de wet zegt dat bepaalde gegevens moeten worden bewaard. Jouw eigen behandelaar kan je informeren of dat in jouw geval zo is.

Functionaris Gegevensbescherming

Wil je meer informatie over privacy en persoonsgegevens vraag het aan de Functionaris Gegevensbescherming:
Je kunt de Functionaris Gegevensbescherming 'veilig mailen' via Zivver (je wordt vanzelf doorgeleid naar 'veilig verzenden') 
Veilig mailen kan via E-mail: FG@mediant.nl. Daarnaast heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Rechten en plichten

Dit zijn de vier wetten waarin jouw rechten en plichten beschreven staan:
1. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO);
2. De Wet verplichte ggz (Wvggz)
3. De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ);
4. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).


Volledige wetteksten zijn te vinden via www.rijksoverheid.nl

De cliëntondersteuner 

Een cliëntondersteuner helpt cliënten en hun naasten door goed te luisteren, mee te denken over de zorgbehoefte en hen de weg te wijzen naar de best passende zorg. Cliëntondersteuners verlenen zelf geen zorg. Ze hebben kennis van de betreffende wet- en regelgeving en zijn op de hoogte van het zorgaanbod in de regio. Een cliëntondersteuner staat los van zorgaanbieders.

Cliëntondersteuning in de Wlz

Cliënten met een Wlz-indicatie hebben recht op cliëntondersteuning (zonder kosten) via hun zorgkantoor of één van de geconctracteerde organisaties voor clientondersteuning, maar dat is vaak niet bekend.

Cliëntondersteuning in de Wmo

Cliënten zonder Wlz-indicatie kunnen voor clientondersteuning terecht bij hun gemeente. Een cliëntondersteuner via de gemeente helpt hen om bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of helpt hen om gewoon mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Via de gemeente kunnen mensen ook ondersteuning krijgen bij het invullen van een aanvraag voor een Wlz-indicatie.

op https://adviespuntzorgbelang.nl/ vind je naast informatie over cliëntondersteuning in de Wlz en Wmo, persoonlijke verhalen van anderen en zie je welke cliëntondersteuners in de buurt actief zijn.

Zorgkantoorregio Twente

 • Zorgbelang Overijssel Telefoonnummer  074 291 35 97
 • MEE IJsseloevers Telefoonnummer        088 633 06 33

Voor de gemeenten Hellendoorn, Twenterand, Rijssen-Holten, Wierden

 • MEE Oost Telefoonnummer                     0314 70 05 55

Voor de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen

 • SCOT Telefoonnummer                           085 489 03 74

Meer weten?  Zie ook: https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning