Uitspraak KC 563/20
Verplichte opname, plaatsing op een gesloten opname-afdeling en medicatie. De klacht over de opname en het beperken van de bewegingsvrijheid door plaatsing op een gesloten opname-afdeling wordt ongegrond geacht. Op de zitting bleek dat klager zich ook verzette tegen de beperking van de bewegingsvrijheid buiten de afdeling. De commissie is van oordeel dat bij verzet tegen het individuele vrijhedenbeleid ook een 8:9-brief dient te worden uitgereikt. De klacht over het verplicht toedienen van medicatie wordt gegrond geacht omdat nog onvoldoende is geprobeerd met klager tot afspraken te komen over het vrijwillig innemen van de medicatie

Uitspraak KC 566/21
Verplichte medicatie en inname mobiele telefoon. De klacht over het verplicht toedienen van antipsychotische medicatie wordt ongegrond geacht. De klacht over beperking in het gebruik van communicatiemiddelen door inname van de telefoon (tijdelijke verplichte zorg) wordt op inhoudelijke gronden ongegrond geacht. De commissie constateert wel dat klager niet schriftelijk is geïnformeerd over de klachtwaardigheid van beslissing tot inname van de telefoon conform art. 8:13 Wvggz, maar acht de gevolgen van dit vormverzuim beperkt.

Uitspraak KC 570/21
Verplichte opname en plaatsing op een gesloten opname-afdeling. De klacht over de opname en het beperken van de bewegingsvrijheid door plaatsing op een gesloten opname-afdeling wordt ongegrond geacht.

Uitspraak KC 573/21
Verplichte opname en medicatie. Klacht over opname in een accommodatie op grond van een (voortgezette) crisismaatregel en toediening medicatie. De klacht over de opname wordt ongegrond geacht. Op grond van vormverzuim - het niet uitreiken van de 8:9-brief - wordt de klacht over het verplicht toedienen van antipsychotische medicatie gegrond geacht. Vanwege de beperkte toestemming van klager om het dossier in te zien wordt de klacht niet inhoudelijk behandeld.

Uitspraak 575/22
Interne overplaatsing. Klacht over het niet inwilligen van het verzoek tot het aanwijzen van een andere zorgverantwoordelijke in verband met een gewenste overplaatsing naar een andere afdeling binnen Mediant conform artikel 8:16 Wvggz. Klacht wordt ongegrond geacht gezien het risico op terugval bij overplaatsing waardoor het ingezette traject naar een beschermd wonenplek zal worden geschaad.

Uitspraak 577-22
Niet voldoen aan informatieverplichting, meerdere vormen van verplichte zorg en verzoek om schadevergoeding. Klacht over het te laat en het niet uitreiken van 8:9-brieven is gegrond. De klachten over opname, insluiting en beperking in het gebruik van communicatiemiddelen (inname mobiele telefoon) worden ongegrond geacht. Hoewel klager niet schriftelijk is gewezen op het klachtrecht en bijstandsmogelijkheid van een patiëntenvertrouwenspersoon, is geoordeeld dat klager niet in zijn rechtspositie is geschaad en is het verzoek om schadevergoeding afgewezen. De klacht over de inname van Aripiprazol is niet beschouwd als een Wvggz-klacht omdat er overeenstemming bestond tussen klager en zorgverantwoordelijke over het gebruik van dit middel. Klacht is ongegrond geacht omdat tijdig aan gerezen bezwaren van klager tegen dit middel tegemoet is gekomen.

Uitspraak 578-22
Verplichte medicatie. De klacht over de beslissing tot het verplicht toedienen van antipsychotische medicatie wordt ongegrond geacht.