Kosten

De kosten die gelden in de zorg:

Het eigen risico bedraagt in 2021: € 385, tenzij anders afgesproken met uw zorgverzekeraar.  Het eigen risico is vanaf dit jaar ieder kalenderjaar opnieuw van toepassing.

In 2020 bedroeg het eigen risico: € 385, tenzij anders afgesproken met uw zorgverzekeraar (vrijwillige max. tot € 885).

Ook bij crisiszorg wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Ook bij Intake/screening wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico. 

Ook de GGZ-zorg die wordt geleverd onder de titel van een crisismaatregel (wvggz), een zorgmachtiging (wvggz) of onder de titel van een “oude” (voorlopige) Rechtelijke Machtiging (BOPZ) wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de Basisverzekering. Dit betekent dat ook deze zorg ook valt onder het verplichte eigen risico.

Wilt u meer weten over het eigen risico dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Meer weten zie dan ook onze veelgestelde vragen

 

Infographic GGZ-Kosten 2021

Mediant heeft naar voorbeeld van GGZ Noord Holland Noord een infographic ontwikkeld om meer inzicht te geven in wie wat betaalt.

Via de link: Infographic GGZ kosten 2021  kan de infographic geopend en geprint worden in groot formaat.

 

 

Veelgestelde vragen*

 

1. Wat kost mijn behandeling?


Op de rekening staan directe en indirecte kosten vermeld. Bij directe kosten kunt u denken aan de kosten die worden gemaakt bij intakecontacten, behandelcontacten en telefonische contacten, maar ook een opname in de kliniek, deeltijdbehandeling en in sommige gevallen dagbesteding en trajectbegeleiding.
Daarnaast worden er indirecte kosten gerekend. Dit zijn de werkzaamheden van behandelaren en/of begeleiders die voor u niet direct zichtbaar zijn. Denkt u daarbij aan contacten met derden zoals de huisarts, gehouden behandelbesprekingen en het rapporteren over de behandeling, etc.


2. Wat is een DBC?


De afkorting DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC geeft een overzicht van alle activiteiten van de (medisch) specialist en de instelling, die voortkomen uit de zorgvraag van de klant. 
Bij activiteiten kunt u denken aan intakecontacten, behandelcontacten en telefonische contacten, maar ook een opname in de kliniek, deeltijdbehandeling en in sommige gevallen dagbesteding en trajectbegeleiding. Ook werkzaamheden van behandelaren en/of begeleiders die voor u niet direct zichtbaar zijn vallen hieronder. Denkt u daarbij aan het rapporteren over de behandeling, gehouden behandelbesprekingen en contacten met derden zoals de huisarts, etc. Al deze activiteiten bij elkaar vullen de DBC met tijd.
De uiteindelijke rekening van de DBC wordt bepaald door de hoeveelheid tijd die de behandelaren tezamen hebben besteed aan uw behandeling.
Een DBC duurt maximaal 365 kalenderdagen. Daarna wordt deze vervolgd wanneer u nog in behandeling bent, of wanneer u uit behandeling bent, (al eerder) afgesloten. Na maximaal 365 kalenderdagen stuurt Mediant een rekening naar de zorgverzekeraar. U ontvangt van uw zorgverzekeraar hierover een overzicht met het totaalbedrag thuis. Wanneer u langdurend in zorg bij ons bent zal elk jaar een rekening verzonden worden.


3. Waarom is de startdatum van een DBC belangrijk?


De startdatum van uw DBC, welk jaar, is zeer belangrijk. Een DBC start bij de eerste (in)directe activiteit bij Mediant. Deze is niet altijd gelijk aan het moment dat u voor het eerst een afspraak heeft gehad. Het kan ook zijn dat uw verwijzing op die datum is besproken. 
De zorgverzekeraar zal het verplicht eigen risico en het eventueel vrijwillig verhoogd eigen risico van het jaar waarin uw DBC is gestart met u verrekenen. Het kan dan ook voorkomen dat u pas anderhalf jaar na de start van uw behandeling een rekening ontvangt van uw zorgverzekeraar.
Een DBC kan maximaal 365 kalenderdagen duren. Daarna wordt deze vervolgd wanneer u nog in behandeling bent, of wanneer u uit behandeling bent (al eerder) afgesloten. Na maximaal 365 kalenderdagen stuurt Mediant een rekening naar de zorgverzekeraar. Wanneer u langdurend in zorg bij ons bent zal dus elk jaar een rekening verzonden worden.
-----
Voorbeeld:
Uw DBC start 5 maart 2019. Na 365 kalenderdagen, op 4 maart 2020, wordt de DBC gesloten. Mediant stuurt hiervan een rekening naar uw zorgverzekeraar. Deze betaalt de rekening aan Mediant en verrekent met u:
• Het verplicht eigen risico 2019 = € 385,-. 
• Een eventueel vrijwillig verhoogd eigen risico 
U bent nog in behandeling dus uw DBC wordt vervolgd, startdatum 5 maart 2019. Na 365 kalenderdagen, op 4 maart 2020, wordt de DBC gesloten. Mediant stuurt hiervan een rekening naar uw zorgverzekeraar. Deze betaalt de rekening aan Mediant en verrekent met u:
• Het verplicht eigen risico 2019 = € 385,- 
• Een eventueel vrijwillig verhoogd eigen risico
Enzovoort..
-----


4. Wie betaalt mijn behandeling?


Een groot deel van uw behandeling wordt betaald door uw zorgverzekeraar, gedekt door de Zorgverzekeringswet (Zvw) of door het zorgkantoor vanuit de Wet Langdurende Zorg (WLZ). De zorgverzekeraar zal hiervoor een verplicht of vrijwillig (verhoogd) eigen risico met u verrekenen. 
Voor de WLZ brengt het Centraal Administratiekantoor (CAK) deze eigen bijdrage bij u in rekening. De hoogte van de eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen.
Voor een overzicht van wie wat betaalt: Infographic GGZ kosten 2021 

5. Wanneer ontvang ik de rekening van mijn behandeling?


In Nederland wordt geestelijke gezondheidszorg altijd achteraf verrekend. Wij declareren de direct en indirect gemaakte tijd aan zorg bij de zorgverzeraar. Deze instanties verwerken de rekening en betalen voor uw zorg bij Mediant. Dit regelen zij direct met Mediant. Zij sturen ook een overzicht met het totaalbedrag aan afgenomen zorg naar u en brengen het eigen risico/eigen bijdrage bij u in rekening. 
Houdt u er rekening mee dat het eigen risico/eigen bijdrage tot 2 jaar na de start van behandeling in rekening kan worden gebracht.

6. Wat houdt het verplicht eigen risico in?


Bij een zorgverzekering heeft u een verplicht eigen risico en een vrijwillig verhoogd eigen risico. Als u 18 jaar of ouder bent betaalt u een verplicht eigen risico, voor zorgkosten die u vergoed krijgt uit de basisverzekering. 
Het verplicht eigen risico is een eenmalig bedrag per jaar voor het ontvangen van allerlei soorten zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2018 vastgesteld op €385,-. Dit betekent dat u de eerste €385,- zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering. 
Wanneer u in behandeling bent bij Mediant zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico met u verrekenen, tenzij u deze al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg. Belangrijk: u betaalt het verplicht eigen risico voor het jaar waarin uw DBC gestart is. 
Let op: het verplicht eigen risico is niet hetzelfde als de eigen bijdrage.

7. Wat gebeurt er als u een vrijwillig verhoogd eigen risico heeft?


Iedereen heeft een verplicht eigen risico. Het is daarnaast ook mogelijk om in uw verzekeringspolis te kiezen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico. De hoogte hiervan kunt u zelf bepalen. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder zorgpremie u betaalt.
Wanneer u voor een vrijwillig verhoogd eigen risico, bovenop uw verplichte eigen risico heeft gekozen, kan het zo zijn dat u uw gehele verplichte eigen risico en uw vrijwillig verhoogd eigen risico in één keer moet betalen.
-----
Voorbeeld:
U heeft een vrijwillig verhoogd eigen risico van € 500,- in 2019.
De kosten voor uw behandeling/DBC, die in rekening wordt gebracht bij de zorgverzekeraar, bedragen 
€ 1000,-. U heeft voor geleverde zorg in 2019 nog geen verplicht eigen risico hoeven betalen.
U krijgt van uw zorgverzekeraar een rekening van € 885,-. Het voor dat jaar wettelijk vastgestelde verplicht eigen risico van € 385,- + het vrijwillig verhoogd eigen risico van € 500,-.
-----
Neem voor vragen over uw eigen risico contact op met uw zorgverzekeraar.

8. Met welke verzekeraars heeft Mediant een contract?


Mediant heeft contracten met verschillende zorgverzekeringen waaronder bijvoorbeeld Menzis, VGZ en Zilveren Kruis. Daarnaast hebben we een contract met vele andere zorgverzekeraars en met zorgverzekeringen die weer onderdeel zijn van een grotere verzekeraar.
Volledig overzicht zorgverzekeringen waar Mediant een contract mee heeft..

9. Wanneer betaal ik een eigen bijdrage?


Zie 10

10. Hoe hoog is mijn eigen bijdrage bij opname of beschermd wonen?


Verblijf in een GGZ-instelling langer dan 3 jaar
Verblijft u langer dan 3 jaar aaneengesloten in een GGZ-instelling? Dan wordt een deel van uw behandeling vergoed vanuit de WLZ (Wet Langdurende Zorg). U moet voor deze behandeling een eigen bijdrage betalen. 
Let op, deze regeling geldt vanaf het 4e jaar van opname! 
Het eerste jaar valt behandeling en opname onder de zorgverzekeringswet. Na het eerste jaar gaat de wet Langdurende Geestelijke Gezondheidszorg (LGGZ) in. Dit is een onderdeel van de zorgverzekeringswet.


Beschermde woonvorm
Wonen in een beschermde woonvorm wordt gedekt door de WMO en wordt verstrekt door de gemeente. Ook voor wonen in een beschermde woonvorm moet u een eigen bijdrage betalen. 
De hoogte van deze eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. Op de website van het CAK leest u hierover meer informatie.


Dagbesteding en begeleiding
Dagbesteding en/of begeleiding wordt vanuit de WMO vergoed en door uw gemeente verstrekt. U betaalt wel een eigen bijdrage voor het ontvangen van deze vorm van zorg. 
De gemeente brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. Alle zorg die u ontvangt telt mee. De hoogte van dit bedrag wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaald. Deze is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan: inkomen, het aantal uren dat u begeleiding / dagbesteding heeft ontvangen, huishouden, leeftijd. 
Centraal Administratie Kantoor
Het CAK stuurt u een rekening voor de eigen bijdrage. Om dit te kunnen doen moet Mediant aan het CAK doorgeven hoeveel en welke begeleiding/dagbesteding u precies ontvangen heeft. Als u daarnaast ook huishoudelijke hulp ontvangt dan telt dit mee in de berekening. 
Op de website van het CAK vindt u rekenprogramma’s om zelf uw eigen bijdrage te berekenen. Hiermee kunt u berekenen wat u ongeveer gaat betalen. 
Heeft u moeite om de factuur in één keer te betalen? Dan biedt het CAK de mogelijkheid van een betalingsregeling. Uw behandelaar/begeleider kan u hierbij ondersteunen.


Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK.


Heeft u vragen? Voor vragen over de eigen bijdrage WMO kunt u bellen met het CAK via telefoonnummer: 0800 19 25. Dit gratis telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur.
Klik hier voor andere contactmogelijkheden bij het CAK.

 

* Onze veelgestelde vragen zijn overgenomen van GGZ NHN.