Kosten

De kosten die gelden in de zorg:

Het eigen risico bedraagt in 2022: € 385, tenzij anders afgesproken met uw zorgverzekeraar.  Het eigen risico is vanaf dit jaar ieder kalenderjaar opnieuw van toepassing.

In 2021 bedroeg het eigen risico: € 385, tenzij anders afgesproken met uw zorgverzekeraar (vrijwillige max. tot € 885).


Ook bij crisiszorg wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Ook bij Intake/screening wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico. 

Ook de GGZ-zorg die wordt geleverd onder de titel van een crisismaatregel (wvggz), een zorgmachtiging (wvggz) of onder de titel van een “oude” (voorlopige) Rechtelijke Machtiging (BOPZ) wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de Basisverzekering. Dit betekent dat ook deze zorg ook valt onder het verplichte eigen risico.

Wilt u meer weten over het eigen risico dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Meer weten zie dan ook onze veelgestelde vragen

 

Infographic GGZ-Kosten 2022

Mediant heeft naar voorbeeld van GGZ Noord Holland Noord een infographic ontwikkeld om meer inzicht te geven in wie wat betaalt.

Via de link: Infographic GGZ kosten 2022  kan de infographic geopend en geprint worden in groot formaat.

 Zorgkostenkaart afbeelding

 Foldermateriaal nieuwe bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg

 

Veelgestelde vragen*

 

Veelgestelde vragen*

1. Wat kost mijn behandeling?

Uw factuur voor zorg onder de zorgverzekeringswet wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Consulten en toeslagen

- Groepsconsulten

- Verblijfsdagen

- Overige prestaties

Afhankelijk van de zorg die is verleend worden de kosten bepaald.


2. Wie betaalt mijn behandeling?

- GGZ-behandeling voor volwassenen incl. crisis (al dan niet klinisch)- GGZ-behandeling voor volwassenen incl. crisis (al dan niet klinisch) wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet en bij langdurige opname met CIZ-indicatie vanuit de WLZ.

- GGZ-behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de gemeente.

- Begeleiding om zelfstandig te leven en dagbesteding wordt gefinancierd door de gemeente.

3. Wanneer ontvang ik de rekening van mijn behandeling?
In Nederland wordt geestelijke gezondheidszorg altijd achteraf verrekend. Wij declareren de gemaakte kosten aan zorg bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verwerkt de rekening en betaalt voor uw zorg bij Mediant. Dit regelen zij direct met Mediant. Zij sturen een overzicht van de in de voorgaande periode afgenomen zorg en de daarbij horende kosten naar u en brengen het eigen risico bij u in rekening.

Indien u langdurig bent opgenomen en uw verblijf wordt gefinancierd vanuit de WLZ, ontvangt u van het CAK maandelijks een factuur voor de eigen bijdrage. 

4. Wat houdt het verplicht eigen risico in?
Bij een zorgverzekering heeft u een verplicht eigen risico en een vrijwillig verhoogd eigen risico. Als u 18 jaar of ouder bent betaalt u een verplicht eigen risico, voor zorgkosten die u vergoed krijgt uit de basisverzekering. 
Het verplicht eigen risico is een eenmalig bedrag per jaar voor het ontvangen van allerlei soorten zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2018 vastgesteld op €385,-. Dit betekent dat u de eerste €385,- zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering. 
Wanneer u in behandeling bent bij Mediant zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico met u verrekenen, tenzij u deze al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg. 
Let op: het verplicht eigen risico is niet hetzelfde als de eigen bijdrage.

5. Wat gebeurt er als u een vrijwillig verhoogd eigen risico heeft?
Iedereen heeft een verplicht eigen risico. Het is daarnaast ook mogelijk om in uw verzekeringspolis te kiezen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico. De hoogte hiervan kunt u zelf bepalen. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder zorgpremie u betaalt.
Wanneer u voor een vrijwillig verhoogd eigen risico, bovenop uw verplichte eigen risico heeft gekozen, kan het zo zijn dat u uw gehele verplichte eigen risico en uw vrijwillig verhoogd eigen risico in één keer moet betalen.
-----
Voorbeeld:
U heeft een vrijwillig verhoogd eigen risico van € 500,- in 2021.
De kosten voor uw behandeling, die in rekening wordt gebracht bij de zorgverzekeraar, bedragen € 1.000,-. U heeft voor geleverde zorg in 2021 nog geen verplicht eigen risico hoeven betalen.
U krijgt van uw zorgverzekeraar een rekening van € 885,-. Het voor dat jaar wettelijk vastgestelde verplicht eigen risico van € 385,- + het vrijwillig verhoogd eigen risico van € 500,-.
-----
Neem voor vragen over uw eigen risico contact op met uw zorgverzekeraar.

6. Met welke verzekeraars heeft Mediant een contract?
Mediant heeft contracten met verschillende zorgverzekeraars. Hieronder vindt u een volledig overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars in 2022:

Volledig overzicht zorgverzekeringen waar Mediant een contract mee heeft.

De verwachting is dat we ook in 2022 met alle zorgverzekeraars een contract hebben. 

Als u vragen heeft over de contractering en de vergoeding, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Let op: er worden studentenverzekeringen aangeboden waarbij sommige onderdelen van de basisverzekering zijn uitgesloten. Indien dit het geval is, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

De zorg geleverd door Mediant valt onder de basisverzekering. Het eigen risico is hier op van toepassing.

7. Wanneer betaal ik een eigen bijdrage?

Zie 8

 

8. Hoe hoog is mijn eigen bijdrage bij opname of beschermd wonen?


Verblijf in een GGZ-instelling langer dan 3 jaar
Verblijft u langer dan 3 jaar aaneengesloten in een GGZ-instelling? Dan wordt een deel van uw behandeling vergoed vanuit de WLZ (Wet Langdurende Zorg). U moet voor deze behandeling een eigen bijdrage betalen. 
Let op, deze regeling geldt met ingang van het 4e jaar van opname of eerder indien u een WLZ-indicatie krijgt! 


Dagbesteding en begeleiding
Dagbesteding en/of begeleiding wordt vanuit de WMO vergoed en door uw gemeente verstrekt. U betaalt wel een eigen bijdrage voor het ontvangen van deze vorm van zorg. 
De gemeente brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. Alle zorg die u ontvangt, telt mee. De hoogte van dit bedrag wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaald. Deze is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan: inkomen, het aantal uren dat u begeleiding / dagbesteding heeft ontvangen, huishouden, leeftijd. 
Centraal Administratie Kantoor
Het CAK stuurt u een rekening voor de eigen bijdrage. Om dit te kunnen doen moet Mediant aan het CAK doorgeven hoeveel en welke begeleiding/dagbesteding u precies ontvangen heeft. Als u daarnaast ook huishoudelijke hulp ontvangt dan telt dit mee in de berekening. 
Op de website van het CAK vindt u rekenprogramma’s om zelf uw eigen bijdrage te berekenen. Hiermee kunt u berekenen wat u ongeveer gaat betalen. 
Heeft u moeite om de factuur in één keer te betalen? Dan biedt het CAK de mogelijkheid van een betalingsregeling. Uw behandelaar/begeleider kan u hierbij ondersteunen.


Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK.


Heeft u vragen? Voor vragen over de eigen bijdrage WMO kunt u bellen met het CAK via telefoonnummer: 0800 19 25. Dit gratis telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur.
Klik hier voor andere contactmogelijkheden bij het CAK.

 

* Onze veelgestelde vragen zijn overgenomen van GGZ NHN.

 

* Onze veelgestelde vragen zijn overgenomen van GGZ NHN.