In de kliniek verblijf en leef je intensief samen met 24 medecliënten, vijf dagen per week, in één gebouw. De gemiddelde leeftijd van onze cliënten ligt tussen de 18 en 40 jaar. De kliniek bevindt zich in het ZGT Hengelo

Klinische psychotherapie is een intensief traject van 9-12 maanden klinische opname, daarom hechten we er veel waarde aan om samen met onze cliënten dit traject goed voor te bespreken.  

Nadat je door een verwijzer aangemeld bent voor opname in onze kliniek krijg je een uitnodiging voor een intake. Samen met jou kijken we dan of een opname passend is, welke verwachtingen er over en weer zijn en bieden we je de mogelijkheid om rond geleid te worden op de afdeling. 

Door op deze manier aandacht te besteden aan het kennismaken en verwachtingen over een weer goed in kaart te brengen, verhogen we de kans op een succesvolle klinische behandeling. 

Na 17.00 biedt de afdeling en de leefgroep plek en gelegenheid om veilig te oefenen in contact met anderen en met nieuw gedrag en vaardigheden.

Deze intensieve 24 uurs behandeling duurt 9 tot 12 maanden en is verdeeld in een viertal fasen. Het klinische behandelprogramma wordt afgebouwd met deeltijdbehandeling gericht op re-integratie als vijfde fase.

Er zijn een aantal andere voorwaarden belangrijk:

 • Je moet beschikken over een eigen woonruimte en financiën
 • Je kunt een crisis zodanig hanteren dat er geen crisisopname nodig is
 • Je hebt een BMI hoger dan 18
 • Je bent niet verslaafd aan middelengebruik, alcohol of anderszins
 • Er zijn geen redenen voor vrijheid beperkende maatregelen waardoor gedwongen opname nodig is
 • Je hebt een gemiddeld intelligentieniveau
 •  Je spreekt en verstaat de Nederlandse taal voldoende, zodat deelname aan groepstherapie mogelijk is
 • Je hoor- en visuele capaciteiten zijn zodanig dat je groepstherapie kunt volgen
 •  Je bent in staat om je te gedragen volgens de normen en waarden die binnen onze maatschappij gangbaar zijn wat betreft eerlijkheid, oprechtheid en     menselijkheid
 •  Je wilt werken aan- en je inzetten voor het realiseren van je behandeldoelen en het naleven van de afspraken in je behandelplan.

Kennismaking na intake

Wanneer je voor behandeling bent doorverwezen naar de kliniek volgt een kennismakingsprocedure die start met een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
De bedoeling van dit gesprek is een wederzijdse kennismaking,zodat wij een eerste indruk van je krijgen, en jij van ons.

De kennismakingsprocedure houdt verder in:

Een rondleiding

Doel van deze rondleiding is om te zien waar je zult worden opgenomen en de sfeer te proeven. Het kan ook dat er mensen zijn opgenomen die je kent. Wij noemen dat kruisverband en zullen bespreken of dit opname in de weg staat.

Motivatiebrief schrijven

In de motivatiebrief schrijft je alles wat je in uw situatie belangrijk vind, waarom je een therapie in de kliniek wilt en wat je met de behandeling wilt bereiken.

Levensverhaal schrijven

Het levensverhaal omvat hooguit vijf bladzijden. In dit verhaal vertel je iets over je jeugd, de sfeer in het gezin waarin je opgroeide, de relaties met anderen, over je school- en werkgeschiedenis en wat voor jou de belangrijkste gebeurtenissen in uw leven zijn. 

Psychologisch onderzoek

Je wordt uitgenodigd om een aantal tests te doen, meestal schriftelijk. Dit onderzoek is voor ons een hulpmiddel waarmee we zicht krijgen op je mogelijkheden en beperkingen voor behandeling bij de kliniek. De uitslag van het onderzoek wordt met je besproken en je krijgt het verslag mee.

Deelname aan psycho educatie

Bij start van de behandeling krijgt je het werkboek Klinische Schematherapie. Tijdens de wachttijd voor opname neemt je deel aan de psychoeducatiebijeenkomsten over schematherapie. In overleg met je regiebehandelaar van de kliniek kan daar van worden afgeweken.

Behandelplan

Bij de start van uw behandeling wordt er samen met je regiebehandelaar het behandelplan opgesteld en ondertekend. Dit plan/contract is de leidraad voor je behandeling. Periodiek bekijken we of het op onderdelen moet worden bijgesteld. Tekenen houdt ook in dat je akkoord gaat met de leefregels van de kliniek en de huisregels van Mediant.

Motivatie

Realiseer je dat dit intensieve klinisch traject niet voor iedereen mogelijk of geschikt is. Deelnemen aan deze vorm van 24 uurs behandeling vraagt immers om motivatie om het anders te willen en continu naar jezelf durven te kijken. Natuurlijk krijg je daar alle hulp en ondersteuning bij van het team en je mede cliënten, maar je zult het uiteindelijk zelf moeten doen en opbrengen. 
Motivatie is nodig om destructieve patronen (schema’s) onder ogen te komen en vervolgens ook te doorbreken. Dat is ook pijnlijk. Zelfreflectie, hulp en troost kunnen toelaten zijn dan belangrijke functies die je echter niet altijd kunt/wilt toelaten door de stress die je kunt ervaren. Je deelname aan de behandeling is vrijwillig. Op zulke momenten moet je over de mogelijkheid en motivatie beschikken om het contact met je groepsgenoten en de staf te behouden, aanwezig te blijven, of te herstellen als het toch komt tot contactbreuk. 

Behandeling in de kliniek 

De behandeling bestaat uit klinische psychotherapie op basis van schematherapie en milieutherapie. Overdag volg je de groepsbehandelingen in een kleinere groep. Er zijn drie behandelgroepen van maximaal acht cliënten. Deze drie groepen vormen samen de leefgroep waarmee je vijf dagen samenwoont en leeft.

In de Boerhaven kliniek werken we met een samenhangend behandelprogramma waarbinnen verschillende hulpverleners zoals psychotherapeut, psychiater, vaktherapeut en sociotherapeut de therapieonderdelen verzorgen.

Groepspsychotherapie

Tweemaal per week komt de therapiegroep met de regiebehandelaar bijeen om te praten over dingen die men meegemaakt heeft. Dit kan gaan over situaties in de leefgroep, in het weekend, maar ook over situatie uit het verleden.

Sociotherapie

De dagelijkse gang van zaken, de hier-en-nu-situatie, en alles wat met het leven en de kliniek te maken heeft, valt onder de sociotherapie. Daartoe behoren ook zaken zoals eten klaarmaken, boodschappen doen, tafeldekken, zorg voor het wasgoed, schoonmaak en afwassen. Daarnaast zijn er nog andere therapieblokken, onder andere die gericht zijn op de voorbereiding en evaluatie op het weekend, de huistherapie, de dagopening en -sluiting en de bijeenkomsten van de leefgroep.

Vaktherapie

Binnen de vaktherapieën worden er oefeningen aangeboden waarin denken, voelen en handelen zich afwisselen. Er is
-Creatief beeldende therapie
Doel van het werken met klei, verf, houtskool, inkt en dergelijke is het ontwikkelen van een eigen oorspronkelijke vormgeving.
-Dramatherapie

Doel van deze therapie is op een speelse manier werken aan bewustwording van eigen drijfveren en mogelijkheden.
- Psychomotorische therapie (PMT).
Door middel van activiteiten en opdrachten leert u het eigen gedrag en het eigen lichaam beter begrijpen.

Ervaringsdeskundige

De ervaringsdeskundige brengt eigen ervaring mee in het werken met de cliënten. De ervaringsdeskundige staat daardoor dichterbij de leefgroep. En kan daardoor een goede mediator zijn tussen cliëntengroep en staf.

Maatschappelijk werk

Voor vragen over maatschappelijke kwesties kun jet terecht voor een gesprek bij de maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker is ook aanwezig bij het maatschappij-oriëntatie-Blok (MO-blok). In het MO-blok kunt je met actuele, maatschappelijke, sociale en praktische problemen bezig zijn.

Het sociale klimaat is een belangrijke insteek van de behandeling. Dit sociale klimaat hebben we volgens leefregels opgebouwd zodat het veilig genoeg is om te werken aan jezelf en je vastgelopen patronen, die we schema’s noemen.

Klinische psychotherapie

Opname op een afdeling voor klinische psychotherapie wordt geadviseerd wanneer

 • Er ernstige persoonlijkheidsproblematiek bij je is vastgesteld (we kijken daarbij ook naar de duur van de klachten en welke levensgebieden problemen opleveren); 
 • Je nauwelijks, moeilijk functioneert in je sociale rollen (denk aan zorg voor gezin, volgen van je opleiding, werken, etc.);
 • De problemen thuis, je directe omgeving de klachten en problemen onderhouden en/of mede veroorzaken, waardoor groei/verandering onmogelijk is; 
 • Er sprake is van een verstoorde hechting in je jeugd je vaak problemen hebt in relaties met anderen en de veiligheid van een klinische milieu (de kliniek) nodig is om beter van psychotherapie te kunnen profiteren
 • Er geen goed steunend sociaal netwerk (meer) aanwezig is.
 • Als ambulante of deeltijdbehandeling je onvoldoende effect, verbetering of veiligheid biedt.

Klinische schematherapie

Tijdens de behandeling op de kliniek gaan we uit van de therapeutische grondregel: alles wat je denkt, voelt, doet en wilt kan besproken worden in de therapieën en binnen de leefgroep.

De behandeling van je problemen en patronen staat tijdens je verblijf op de kliniek centraal. In de behandeling houden medecliënten en therapeuten je voortdurend een spiegel voor. Hierdoor krijgt je zicht op je patronen van voelen, denken en doen. Hardnekkige patronen die in de loop van je leven zijn ontstaan. Doel van de behandeling is deze patronen blijvend te veranderen. Door te experimenteren met nieuwe patronen doe je nieuwe ervaringen op. Die nieuwe ervaringen kunnen leiden tot blijvende veranderingen in je patronen en in jezelf. 

De behandeling op de kliniek richt zich niet zozeer op een snelle uitweg uit de directe problemen, maar meer op een intensieve, langdurige en blijvende aanpak van de problematiek. Soms halen we hierbij zoveel overhoop dat je je in het begin zelfs ‘beroerder’ kunt voelen dan voor de behandeling begon. Belangrijk is dat je zélf iets wilt veranderen en dat je niet komt in opdracht van anderen of door bepaalde omstandigheden. Het gaat erom dat je jezelf waardevol genoeg vindt of gaat vinden om jezelf de behandeling te gunnen.