Het individuele aanbod bestaat uit de volgende behandelingen:

Psycho-educatie
De meeste behandelingen beginnen met voorlichting over de diagnose en de problemen. En gericht op thema’s die zich voordoen bij het kind of de jongere. Oorzaken en verschijnselen worden besproken. Behandelmogelijkheden worden doorgenomen en wordt uitgelegd wat men daarvan kan verwachten. Het kan ook zijn dat er een specifieke module gedaan wordt gericht op voorlichting over de diagnose; zoals ‘ik ben speciaal’ bij Autisme.

EHealth
EHealth is online hulpverlening waarbij je na een kennismaking met de behandelaar, thuis bezig kan met het programma. De behandelaar reageert op de vragen en gemaakte opdrachten. Er zijn verschillende modules voor jou en jouw ouders.

Er zijn modules gericht op ADHD, Autisme en op stemming.

  • ADHD voor ouders – psycho-educatie en handvatten
  • ADHD voor jongeren vanaf 14 jaar- psycho-educatie en toekomst
  • ADHD medicatie voor ouders
  • ADHD mediatie voor jongeren vanaf 14 jaar
  • Autisme voor ouders – psycho-educatie en handvatten
  • Mindfulness vanaf 17 jaar –bij piekeren, stress en lichamelijke klachten
  • Voel je vrolijk 8-11 jaar - als er naast andere problematiek ook stemmingsklachten zijn
  • Lekker in je vel 11-13 jaar - als er naast andere problematiek ook stemmingsklachten zijn 

Behandelprotocollen
Er zijn verschillende behandelprotocollen voor verschillende probleemgebieden; voor stemming, zelfbeeld, angst, eetproblemen, dwang, tics, (ongewenst) gewoonte gedrag, trauma, Adhd en ASS. Dit zijn effectieve methodes om de verschillende problemen aan te pakken. Je hebt afspraken met je behandelaar en gaat daarbij aan de slag met werkboeken, waarmee je ook thuis kan oefenen.

Traumabehandeling in vorm van EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitizations en Reprocessing. Het is een behandelmethode voor kinderen, jongeren en ook volwassenen die iets heftigs hebben meegemaakt en daardoor psychische problemen hebben gekregen. Er wordt vanuit gegaan dat herinneringen bij de nare ervaring niet goed zijn opgeslagen in het geheugen en met EMDR verbeter je dit. De therapeut vraagt je te vertellen wat er gebeurd is en om het verhaal stil te zetten bij het ‘plaatje’ dat je het naarste vindt. Terwijl jij aan dat plaatje denkt, laat de therapeut je tegelijkertijd iets anders doen, zoals het volgen met je ogen van de vingers van de therapeut.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) richt zich vooral op veranderen van gedrag. Het gaat over de manier van denken en de emoties die daarbij horen. In de therapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden besproken en behandeld. Door anders te reageren veranderen het gevoel en de gedachten. Door de gedachten te veranderen, wijzigen het gevoel en gedrag. CGT is een actieve manier van behandelen, waarbij het kind/jongere ook zelf actief aan de slag moet met oefeningen.

Het functioneren van een persoon wordt gezien als het resultaat van de interactie tussen aanleg en het geheel aan leerervaringen. Er wordt nadruk gelegd op (oude) leerervaringen en (nieuwe) leermogelijkheden en gericht op het laten opdoen van corrigerende ervaringen. Uit onderzoek blijkt dat CGT effectief is bij veel psychische problemen oa bij angsten (en dwang) en stemmingsproblemen.

Psychomotorische therapie

PMT is een behandelmethode waarin de nadruk ligt op bewegingsgedrag, je lichaamstaal en het waarnemen van je lichamelijke reacties. De PMT werkvormen zijn vaak sport & spel oefeningen, maar ook lichaamsgerichte werkvormen vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Psychotherapie

Psychotherapie wordt ingezet als het gaat om langdurende complexe problematiek op meerdere gebieden die bedreigend zijn voor de persoonlijkheidsontwikkeling van kind/jongere. Vaak een combinatie van bijv. hechting, angsten, stemming, emotieregulatie, trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek. (Waarbij het gaat om tot verandering te komen van de ontwikkeling van de persoonlijkheid en er dus meer nodig is dan alleen vaardigheden aanleren).
In de wekelijkse behandelgesprekken van 45 minuten voor een langere periode, ontstaat een vertrouwensrelatie tussen jou en de therapeut. Bij kinderen wordt vaak gebruik gemaakt van spel en creatieve middelen in de spelkamer, omdat kinderen vaak beter over hun gevoelens kunnen spelen of tekenen dan praten. De therapeut helpt hen te begrijpen, evenals achterliggende problemen, gedachten en gevoelens en deze voor het kind te verwoorden.
Psychotherapie wordt gecombineerd met ouderbehandeling of systeemgesprekken.

Psychotherapie heeft als doel dat je jezelf leert kennen en eigen mogelijkheden leert benutten en beperkingen leert aanvaarden. Het gaat om het opheffen of verminderen van psychische stoornissen of stagnaties in jouw ontwikkeling en het herstellen van ontwikkelingsmogelijkheden. Concreet kan het gaan om: verminderen van angsten, herkennen, verwoorden en uiten van gedachten en gevoelens, meer zelfvertrouwen krijgen, verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, herstellen van vertrouwen in belangrijke mensen, beter reguleren van emoties en gedrag.

Kortom psychotherapie zijn wekelijkse gesprekken waarin samen gekeken wordt naar de problemen die er zijn. Samen zoeken we naar hoe je dit kan veranderen of er anders mee om kunt gaan. Het is een proces waarin samen gezocht wordt wat er bij jou past en wat helpend is om tot verandering te komen. Door de gesprekken/spel zal er meer zelfinzicht komen en inzicht in de problemen en hoe er mee om te gaan. Het kan in de gesprekken gaan over wat je hebt meegemaakt, hoe het nu is en wat jij zou willen en over wat jij denkt, en voelt over jezelf en anderen en over hoe jij doet.

Schoolgesprekken
Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven afhankelijk van de hulpvraag en de problematiek. Het gaat over meedenken over de schoolsituatie en over behandelingsadviezen, terugkoppeling van diagnose, onderzoeksbevindingen en evaluaties van behandeling.

Medicatie

Soms kan tijdelijk ondersteuning nodig zijn door middel van medicatie. De psychiater, jeugdarts of verpleegkundig specialist geeft uitleg over welke medicatie passend is en over de mogelijke bijwerkingen. Ze kunnen medicatie voorschrijven en ze blijven controleren hoe het gaat en of de hoeveelheid bijgesteld moet worden.