Een intake bij Mediant Jeugd wordt binnen enkele weken gepland. Tijdens de intake kijken we naar de hulpvraag en de problemen en naar een passende behandeling. Het kan zijn dat eerst meer onderzoek nodig is. 

Onderzoek Mediant Jeugd

Onderzoek bij Mediant Jeugd is het zorgvuldig uitzoeken wat er aan de hand is met een kind/jongere.
Tijdens onderzoek wordt naast aandacht voor de problemen ook uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van het kind/jongere, de thuissituatie, het gezin, de opvoedingssituatie en de schoolsituatie.
Soms is aanvullend onderzoek nodig waarvan de betrokkenen uiteraard op de hoogte worden gesteld.

Onderdelen van het onderzoek

Normaliter bestaat een onderzoek minimaal uit de volgende onderdelen:
• Vragenlijsten
• Gesprek over de ontwikkeling van uw kind
• Gesprek over het gezin, uw eigen achtergrond en wijze van opvoeden
• Individueel diagnostisch onderzoek
• Adviesgesprek

Daarnaast kunnen de volgende onderzoeken worden gedaan:

Vragenlijsten

Het onderzoek start met het invullen van één of meerdere vragenlijsten om bepaalde probleemgebieden in kaart te brengen. Ook vragen wij, met toestemming van de ouders/verzorgers, de school om informatie (middels 1 of meerdere vragenlijsten en indien nodig telefonisch contact). Deze vragenlijsten worden na het intakegesprek toegestuurd aan de ouders/verzorgers. Nadat deze zijn geretourneerd aan Mediant Jeugd wordt de rest van het onderzoek ingepland.

Gesprek over de ontwikkeling van het kind/de jongere

Dit gesprek is met beide ouders/verzorgers van het kind/de jongere. De ontwikkeling van het kind /de jongere staat hierbij centraal. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten worden relevante onderwerpen verder uitgevraagd om te kunnen beoordelen of er sprake is geweest van een "normale" ontwikkeling of niet. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en wordt meestal uitgevoerd door een psycholoog, orthopedagoog of sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Gesprek over het gezin, uw eigen achtergrond en wijze van opvoeden

Ook dit gesprek is met beide ouders/verzorgers van het kind/de jongere. De gezinsomstandigheden staan hierbij centraal; de wijze van opvoeden en ook de eigen achtergrond van de ouders/verzorgers komen hierbij aan bod. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en wordt meestal uitgevoerd door een psycholoog, orthopedagoog of sociaal psychiatrisch verpleegkundige.
Indien mogelijk plannen we de ontwikkelingsanamnese en gezinsanamnese in 1 gesprek.

Individueel diagnostisch onderzoek

Dit onderzoek duurt ongeveer een uur en wordt afgenomen door een gz-psycholoog (of een Kinder- en Jeugdpsychiater). Het doel is om te beoordelen of er sprake is van een psychiatrische aandoening, een ontwikkelingsstoornis of andere problematiek. Bij jonge kinderen gebeurt dit onder andere door middel van het afnemen van een aantal testjes en/of spelmomenten waarbij het gedrag wordt geobserveerd. Bij jongeren is dit middels een gesprek en observatie.
Indien medicatie gebruikt wordt voor bijvoorbeeld ADHD vragen wij om op die dag geen medicatie te geven. Tijdens het intakegesprek kan dit verder doorgesproken worden.
Indien mogelijk proberen we dit samen te plannen met de ontwikkelings- en gezinsgesprekken voor de ouders/verzorgers.

Adviesgesprek

Na afstemming tussen beide hulpverleners en bespreking in het team, volgt een adviesgesprek waarin de bevindingen en het behandelvoorstel worden besproken. Bij kinderen tot 12 jaar worden beide ouders / verzorgers hiervoor uitgenodigd, bij jongeren vanaf 12 jaar worden zowel de ouders/verzprgers als de jongere uitgenodigd. Indien een jongere 16 jaar of ouder is, mag hij/zij zelf bepalen of ouders/verzorgers aanwezig zijn bij dit gesprek.
De bevindingen en het behandeladvies worden, met toestemming van de ouders/verzorgers, schriftelijk naar de verwijzer gestuurd.

Zoals hiervoor benoemd, zijn meer onderzoeken mogelijk om tot een goede analyse te kunnen komen. Als een of meerdere onderstaande onderzoeken nodig zijn, worden de bevindingen ervan besproken in het team en in het adviesgesprek met de ouders/verzorgers besproken.

Niveaubepaling

Dit psychologisch onderzoek wordt afgenomen door een psychodiagnostisch medewerker, een psycholoog of een orthopedagoog. Het doel is om het IQ te bepalen. Deze test duurt ongeveer 2,5 uur. Bij kinderen tot 8 jaar worden hiervoor twee afspraken gepland. Dit in verband met het concentratievermogen van jonge kinderen.

Persoonlijkheidsonderzoek

Dit is een psychologisch onderzoek dat in twee afspraken wordt afgenomen. Beide afspraken zijn duren ongeveer twee uur. Afhankelijk van de onderzoeksvraag worden verschillende testonderdelen afgenomen door een psychodiagnostisch medewerker, een psycholoog of een orthopedagoog. Het doel is om een beeld te krijgen van de persoonlijkheid van de jongere.

Psychiatrisch onderzoek

Het psychiatrisch onderzoek wordt afgenomen door een Kinder- en Jeugdpsychiater en duurt ongeveer een uur. Bij jonge kinderen zijn hierbij de ouders/verzorgers aanwezig. Dit onderzoek is aangewezen indien er sprake is van zeer complexe problematiek.

Psychologisch onderzoek

Een psychologisch onderzoek wordt afgenomen door een psychodiagnostisch medewerker, psycholoog of orthopedagoog. De duur van onderzoek is afhankelijk van de onderzoeksvragen. Het doel is door verschillende testen, vragenlijsten en gesprekken om een beeld te krijgen van het kind/ jongere. Bijvoorbeeld om zicht te krijgen op de concentratie, de manier waarop kind/jongere problemen probeert op te lossen, omgaat met anderen.

Gezinsonderzoek

Een systeemtherapeut heeft bij dit onderzoek een gesprek met zo mogelijk het hele gezin om met elkaar de problemen en (behandel) mogelijkheden binnen het gezin te bespreken. Er kan een tweede systeemtherapeut bij aanwezig zijn. Dit onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.

Schoolobservatie

Een kind wordt tijdens een schoolmoment geobserveerd door een psycholoog, orthopedagoog of sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Er wordt gedurende ongeveer een uur gekeken naar het gedrag van in de normale schoolsituatie. 
Daarbij hoort het kind niet te weten dat hij/zij geobserveerd wordt, zodat hij/zij zich zo normaal mogelijk kan gedragen.

Thuisobservatie

Observatiemogelijkheid aan huis voor  kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met psychische problemen waarbij de oorzaak nog niet helder is. Er zijn vier momenten waarop door een hulpverlener wordt meegekeken bij alledaagse situaties thuis en bijvoorbeeld op school.